ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Мобилностите могат да имат за цел посещаване на курсове (кандидатите са с предимство), работа над дисертация, ползване на чуждестранни библиотеки и архиви. Еразъм студентите са освободени от плащането на академични такси в приемащия университет. Продължителността на мобилностите е от 3 до 6 месеца.

Периодът на осъществяване е между ноември 2017 и юли 2018 год. Основават се на предварително сключен договор на БАН с университет в чужбина.

Списък на университетите, с които БАН имат сключени договори по области на познание, можете да намерите на сайта на Академията, рубрика Еразъм.

Краен срок за кандидатстване: 21 септември 2017 г.

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности на:

  • учени с цел изнасяне на лекции (8 часа за седмица);
  • служители и учени с цел обучение (служителите имат предимство).

Мобилностите се основават на предварително сключени Еразъм договори с ВУЗ в чужбина. Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което има за цел да покрие разходите за пътни, дневни и квартирни. С оглед на финансирането, мобилностите на учени и служители са от 2 до 5 последователни дни без да се броят дните за път.

Периодът за осъществяване е от октомври 2017 до септември 2018 г.

Списък на договорите, размер на грантовете, необходими документи (да се използват бланките за 2017-2018 г.) и указания за попълването им има на сайта на БАН, рубрика Еразъм.

Крайният срок за подаване на предложенията е четвъртък, 21 септември 2017 г. 

Германската служба за академичен обмен (DAAD), съвместно с Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.

Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на DAAD, на Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий", на Посолството на Федерална република Германия, както и на фейсбук страницата на Посолството.

Архив на новините