ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Мисия на ИМИ:

 1. Развитие на фундаменталните и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети, интегриране на ИМИ в Европейското изследователско пространство;
 2. Научни изследвания в направленията математически структури, математическо моделиране и математическа информатика, които обогатяват теоретичните основи на математиката и информатиката и водят до иновационни приложения в другите науки, в информационните и комуникационни технологии, в индустрията и обществото;
 3. Приложение на математиката и информатиката в националните образователни програми и образователни процеси на всички нива в страната;
 4. Утвърждаване на ролята на ИМИ като водещ научен център в България в областта на математиката и информатиката.

Приоритети на ИМИ:
В съответствие с Европейските приоритети и програми за научни изследвания и световните тенденции в развитието на математиката и математическата информатика, както и в контекста на международните договорености и необходимостта от социално-значими за България приложения, ИМИ определя следните приоритетни стратегически направления за научни изследвания:

 1. Математически структури:
  • Дискретни математически структури и приложения;
  • Диференциални уравнения;
  • Анализ, геометрия и топология.
 2. Математическо моделиране:
  • Стохастика;
  • Изследване на операциите;
  • Числени методи и научни изчисления;
  • Теория на апроксимациите и основи на математическите модели.
 3. Математическа информатика:
  • Математически основи на информатиката;
  • Математическа лингвистика и обработка на знания;
  • Моделиране на софтуерни и когнитивни процеси;
  • Моделиране на информационни процеси.
 4. Математическо и информационно моделиране на образователни процеси.