ИМИ - БАН

В съгласие с Устава на БАН и дългогодишните академични традиции за почетни членове на ИМИ се избират български и чуждестранни граждани, имащи съществен принос за развитието на Института и неговото научно и финансово укрепване. Подробности относно отличието и процедурата за номиниране се съдържат в статута на почетен член на ИМИ.

 


Носители на званието „почетен член на ИМИ-БАН“:

чл.-кор. Иван Христов Димовски

за съществен принос в развитието на Института и навършване на 80 годишна възраст

 

Решение на Научния съвет на ИМИ от 25.04.2014 (Протокол 4)

проф. дмн Петър Кирилов Русев

за цялостната му научна дейност и навършването на 80 годишна възраст

 

Решение на Научния съвет на ИМИ от 18.11.2011 (Протокол 13)

акад. Петър Радоев Попиванов

за цялостната му научна дейност и навършване на 65 годишна възраст

 

Решение на Научния съвет на ИМИ от 13.05.2011 (Протокол 7)

проф. дмн Веселин Михайлов Петков

за цялостната му научна дейност

Решение на Научния съвет на ИМИ от 18.12.2009 (Протокол 8)