Секция "Информационно моделиране"

ИЗСЛЕДВАНИЯ

І. Фундаментални изследвания:
Развиване на концепции, методи и средства за проектиране, описание, създаване, верификация, симулация, валидация, оптимизация и приложения на информационни модели. Създаване и изследване на информационни модели (ИМ), пряко свързани със следните актуални направления:

 • ИМ на пораждането и разпространяване на знания, в условията на развиващ се пазар на знания;
 • ИМ на представяне и пренасяне на информация и знания в/за интелигентни агенти, ИМ в образованието;
 • ИМ на процесите на взаимодействие, обслужвани от интелигентни системи;
 • ИМ на взаимодействието човек–компютър–модел.

ІІ. Научно-приложни изследвания
Създаване на ИМ на конкретни технически, биологични, икономически, социални и смесени системи с оглед на тяхното изследване, проектиране, управление и оптимизация:

 • ИМ при медицински изследвания, биологични и екологични системи;
 • ИМ при непълна и неточна входна информация;
 • ИМ при финансови процеси;
 • ИМ при музикални системи;
 • ИМ при социо–лингвистични системи;
 • ИМ в методиката на проектиране на сложни продукти;
 • ИМ в информационните технологии;
 • ИМ в бизнес–комуникации и управление на бизнеса;
 • ИМ в теория на телетрафика, проектиране и управление на телекомуникационни мрежи и системи.

Сайт на секцията: http://www.math.bas.bg/~telecom/