Секция "Математически основи на информатиката"

Секция "Математически основи на информатиката" (МОИ) е основана в края на 1989 г. с първи сътрудници Стефан Додунеков (ръководител), Владимир Занев, Красимир Манев, Даниела Попова, Николай Манев (секретар). От началото на 1993г. към нея се присъединява Лабораторията по приложения на математиката и информатиката (Велико Търново). В момента сътрудници на секцията работят в София и Велико Търново.
Основните дейности на секцията са научни изследвания, приложения и обучение в областта на теорията на кодирането, комбинаториката, компютърната алгебра, теоретичната информатика.  Сътрудниците на секцията осъществяват експертна дейност по:

 • Оценка на сигурността на системи за защита на информацията;
 • Изграждане и поддържане на информационни системи за моделиране и симулации на пожари и други бедствия;
 • Оценка на поведението на шумозащитни кодове при различни техни имплементации, подбор на подходящи шумозащитни кодове за конкретни приложения;
 • Приложения на кодове за комуникации и памети;
 • Разработка на математически методи за проектиране, оценяване и имплементиране на криптографски схеми за защита на информацията;
 • Цифровизиране, електронна обработка, съхранение, архивиране и защита на данни, семантично и лингвистично представяне на знания в Интернет в областта на запазване и представяне на културно-историческото наследство.  

Сътрудници на секцията четат лекции по Теория на кодирането, Криптология, Комбинаторика, Компютърна алгебра, Защита на данни, Алгоритми, Бази данни, Програмиране, Предаване на данни, Дискретна математика и др.
Към секцията работят три научно-образователни семинара (организират се през седмица):

 • Математически основи на информатиката  - съвместно с Факултет "Математика и информатика", ВТУ "Св.св. Кирил и Методий“;
 • Интердисциплинарен семинар „Информационно общество“– съвместно с ВТУ "Св.св. Кирил и Методий“, Институт по системно инжинерство и роботика и НВУ „Васил Левски“;
 • Теория на кодирането – в ИМИ.

Секция МОИ е основател и неизменен организатор на ежегодния Национален семинар по теория на кодирането (над 20 издания). От участници в този семинар са защитени над 30 дисертации за получаване на образователна и научна степен “доктор” и шест дисертации за получаване на научна степен “доктор на математическите науки”.
Секция МОИ е съорганизатор на два утвърдени международни научни форума:

 • Международен работен семинар по Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането;
 • Международен работен семинар по оптимални кодове и свързани с тях въпроси.

Признание за постиженията на младите сътрудници на секцията е спечелването през 2006 г. от д-р Христо Костадинов на престижната награда Джон Атанасов, връчвана ежегодно от президента на Република България на млад български учен за съществени приноси в развитието на информационните технологии.