ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Библиотека на ИМИ

Музей

Ръководни органи на Института по математика и информатика са (чл. 34 от Устава на БАН):

  • Общото събрание на учените;
  • Научният съвет;
  • директорът

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание (ОС) на учените включва всички лица на основна работа в ИМИ, заемащи академична длъжност  или притежаващи научна степен. ОС приема, изменя, допълва правилника за дейността на ИМИ; избира и отзовава своите представители в ОС на БАН; избира, променя и допълва състава на Научния съвет на ИМИ; провежда обсъждания на програмите на кандидатите за директор на ИМИ и приема заедно с Научния съвет отчетите на ИМИ. 

В момента председател на Общото събрание с четиригодишен мандат е: 


Председател на Общото събрание на ИМИ

Проф. д-р Евгения Попова
E-mail: epopova@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-23


НАУЧЕН СЪВЕТ

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на ИМИ с четиригодишен мандат. За членове се избират доктори на науките, хабилитирани учени, член-кореспонденти и академици и един млад учен с научна степен. Броят на членовете е от 15 до 25 души. Научният съвет избира свой председател за срока на мандата си. Заседанията на Научния съвет са публични, освен ако не е предвидено друго в закон.

Научният съвет определя политиката на института по математика и информатика. НС приема плановете и отчетите за изпълнението на научноизследователската и учебната дейност на ИМИ; приема завършените планови и договорни изследвания; приема по предложение на директора бюджета на ИМИ; взема решения за създаване и закриване на научни структурни звена в ИМИ; утвърждава предложените от директора заместник-директори и научен секретар; избира ръководителите на структурните звена в ИМИ; взема решения за обявяване на конкурси за заемане и извършва избори за заемане на академични длъжности, както и прави и предложения за освобождаване на лица, заемащи академични длъжности; зачислява и отчислява докторанти; взема решения за разпореждане на имоти, собственост на ИМИ; избира редакционните колегии на периодичните издания на ИМИ.

 

Председател на Научния съвет 

Чл.-кор. дмн Олег Мушкаров 

E-mail: muskarov@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-00

 

 


Директор, заместник-директори, научен секретар

Директор на ИМИ може да бъде доктор на науките, хабилитиран учен с научна степен, член-кореспондент или академик, който е на основна работа в ИМИ. Директорът се избира от УС на БАН за срок от четири години и не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

Директорът представлява ИМИ пред всички органи и организации в страната и чужбина; разпорежда се с бюджета на ИМИ и неговите фондове; организира и ръководи изпълнението на административните задачи на ИМИ; назначава и уволнява учените и помощния персонал в ИМИ; изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове, от ръководството на БАН или произтичащи от договори.

Директорът назначава заместник-директорите и научния секретар на ИМИ след утвърждаване от Научния съвет. Заместник-директорът замества директора в негово отсъствие и може да ръководи определени направления от дейността на ИМИ, възложени му с писмена заповед от директора. Научният секретар подпомага директора в планирането и отчитането на научната и учебната дейност и осъществява други дейности, възложени му от директора с писмена заповед. Заместник-директорите и научният секретар не могат да заемат тези дейности за повече от два последователни 4-годишни срока.

Помощник-директорът по административно-стопанската дейност отговаря наравно с директора за изпълнението на тази дейност. 

 

Директор

Акад. Веселин Дренски 

E-mail: director@math.bas.bg, drensky@math.bas.bg
Phone: (+359-2) 870-10-72

Заместник-директор
Научна политика в областите на математическите структури, информатиката и образованието,
и работата с младите таланти

Проф. дмн Петър Бойваленков 

E-mail: peter@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-06

Заместник-директор
Научна политика в областта на математическото моделиране и национални,
европейски и международни проекти и програми

Проф. д-р Нели Димитрова

E-mail: nelid@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-11

Заместник-директор
Административно-стопанска дейност

Полина Кертева

E-mail: pkerteva@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-16, стая 252

Научен секретар

Доц. д-р Величка Милушева

E-mail: vmil@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-22

 


АДМИНИСТРАЦИЯ на ИМИ

Галя Стоянова – Началник "Човешки ресурси"
E-mail: iks@math.bas.bg 
Тел.: (+359-2) 979-28-48, 979-38-19

Галина Георгиева – Главен счетоводител
E-mail: accountant@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-94

Анна Самева – Специалист "Връзки с обществеността"
E-mail: sameva@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-13

инж. Борис Йорданов – Началник отдел ПМТО
E-mail:
Тел.: (+359-2) 979-28-70

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save