ИМИ - БАН

Библиотека на ИМИ

Музей

Институтът по математика и информатика на БАН има дългосрочна стратегическа визия за иновационен подход в системата на образованието по математика и информатика на всички нива. Високият научен потенциал на сътрудниците на института е предпоставка за качествено и конкурентоспособно обучение и подготовка на висококвалифицирани специалисти.

 

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 4.5. МАТЕМАТИКА

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ (НАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ):

 • Математическа логика
 • Алгебра и теория на числата
 • Диференциални уравнения
 • Изчислителна математика
 • Геометрия и топология
 • Математически анализ
 • Теория на вероятностите и математическа статистика
 • Изследване на операциите
 • Математическо моделиране и приложение на математиката

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА (НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ):

 • Информатика

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА (НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ):

 • Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии

 

Докторанти към 01.06.2017 г. в Института по математика и информатика на БАН:
Тип Име, презиме, фамилия Докторска програма Научен ръководител Секция
редовна Веселина Вучева

Математическо моделиране и приложение на математиката

Проф. д-р Наталия Кольковска Математическо моделиране и числен анализ
редовна Галина Бобева Математическо моделиране и приложение на математиката Проф. дмн Анжела Славова Диференциални уравнения и математическа физика
редовна Детелина Камбурова Изследване на операциите Акад. Юлиан Ревалски Изследване на операциите, вероятности и статистика
редовна Константин Делчев Информатика Проф. дмн Петър Бойваленков Математически основи на информатиката
редовна Негослав Събев        Информатика Доц. д-р Галина Богданова Математически основи на информатиката
редовна Николай И. Николов

Теория на вероятностите и математическа статистика

Проф. дмн Евгения Стоименова Изследване на операциите, вероятности и статистика
задочна Анани Ризов Информатика Доц. д-р Красимира Иванова Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Боряна Куюмджиева Методика на обучението по математика Проф. д-р Тони Чехларова  Образование по математика и информатика
задочна Веселин Стамов Методика на обучението по математика Проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Иван Держански  Образование по математика и информатика
задочна Владимир Сапунджиев Информатика Проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова Математическа лингвистика
задочна Георги Симеонов Информатика Проф. дмн Петър Станчев Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Иван Петков Методика на обучението по математика Проф. д-р Тони Чехларова и доц. д-р Евгения Сендова Образование по математика и информатика
задочна Йордан Пейчев Информатика Доц. д-р Стоян Порязов Информационно моделиране
задочна Йордан Пойдовски Информатика Доц. д-р Румен Радев Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Камен Ангелов Информатика Проф. дмн Петър Станчев Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Катя Костова Информатика Доц. д-р Стоян Порязов и доц. д-р Емилия Саранова Информационно моделиране
задочна Красимир Ангелов Математическо моделиране и приложение на математиката Проф. д-р Наталия Кольковска Математическо моделиране и числен анализ
задочна Мария Димова Информатика Проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова Математическа лингвистика
задочна Мария Браухле Методика на обучението по математика Проф. д-р Тони Чехларова и акад. Петър Кендеров Образование по математика и информатика
задочна Младен Георгиев Информатика Доц. д-р Красимира Иванова Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Монка Коцева Методика на обучението по математика Проф. д-р Тони Чехларова и доц. д-р Радослав Йошинов Образование по математика и информатика
задочна Румяна Ангелова Методика на обучението по математика Проф. д-р Тони Чехларова Образование по математика и информатика
задочна Станислава Славова-Петкова Информатика Проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Десислава Панева-Маринова Математическа лингвистика
задочна Тихомир  Иванов Математическо моделиране и приложение на математиката Проф. д-р Нели Димитрова Математическо моделиране и числен анализ
свободна Красимир  Кънчев Геометрия и топология Доц. д-р Георги Ганчев и доц. д-р Огнян Касабов Анализ, геометрия и топология
свободна Петър Данчев Алгебра и теория на числата Доц. д-р Иван Чипчаков Агебра и логика
свободна Поликсени Арапи Информатика Проф. д-р Радослав Павлов и доц. д-р Радослав Йошинов Математическа лингвистика
свободна Яна Алексиева Геометрия и топология Доц. д-р Величка Милушева Анализ, геометрия и топология
свободна Янко Пунчев Изследване на операциите Проф. дмн Огнян Кунчев Изследване на операциите, вероятности и статистика
свободна Микела Трамонти Методика на обучението по математика Доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова Изследване на операциите, вероятности и статистика