ИМИ - БАН

Библиотека на ИМИ

Музей

Институтът по математика и информатика е самостоятелно постоянно научно звено в БАН и осъществява своята дейност съгласно Закона за БАН, Устава на БАН и вътрешен правилник за дейността на института, в рамките на действуващото законодателство. Институтът по математика и информатика е многопрофилен академичен институт с основна задача да издига равнището на всички дейности в страната, свързани с развитието, приложението и възпроизводството на математиката и информатиката.

В ИМИ действат 19 постоянни научни семинара, в това число Националният семинар по информатика и Националният семинар по вероятности и статистика. Като правило гостуващите на ИМИ учени от чужбина изнасят доклади и на тези семинари.

Националният колоквиум по математика се организира от Съюза на математиците в България и Института по математика и информатика - БАН и се провежда в ИМИ.

Постоянно действащи семинари на секциите на ИМИ: