Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи" се създава през октомври 2014 г като обединение на две от информатичните секции, които са в основата на развитието на информатиката в България - секция "Софтуерни технологии" и секция "Информационни системи".

Секция "Софтуерни технологии" води началото си от групата "Теория на крайните автомати", създадена през 1963г. в тогавашния Институт по математика с Изчислителен център. През 1966г. групата се увеличава и бива преименувана на "Теоретични въпроси на кибернетиката". След преименуването и на института на "Институт по математика и механика" при включването му като част от по-голяма изследователска и образователна единица през 1970г. бива създадена новата секция "Основи на кибернетиката и теория на управлението". Петнадесет години по-късно се появява секцията с име "Автоматизация на софтуерното производство", която по-късно приема сегашното си име "Софтуерни технологии", ръководена от проф.д-р Аврам Ескенази, а от 2013г. от проф.д-р Нели Манева.

Секция "Информационни системи" (www.math.bas.bg/~infres) произлиза от групата по "Автоматизация на програмирането", създадена през юли 1963г. към секция "Числени методи" на Института по математика. От ноември 1968г. групата става самостоятелна секция. От февруари 1971г. секцията се преобразува в сектор "Математическо осигуряване". През 1995г. секцията приема името "Информационни изследвания". От януари 2009г. секция "Информационни изследвания" е преименувана на секция "Информационни системи". Дългогодишен ръководител на секцията още от създаването й е проф. Петър Бърнев, а след неговото оттегляне през 2006г. става проф. Петър Станчев. От март 2011г. към секция "Информационни системи" се присъединява "Лаборатория за цифровизация на научно и културно наследство" (бившата секция "Приложения на информационните тeхнологии в хуманитарните науки"). От 1976г., в продължение на 30 години, секцията е била основен организатор на ежегодна Школа по програмиране с международно участие, която по-късно прераства в Международна конференция по информационни и комуникационни технологии и програмиране.

Понастоящем основните научни и научно приложни интереси на секцията са:

 • софтуерни технологии:

  • Оценка на качеството на софтуера
  • Осигуряване на качеството, еталонно тестване
  • Софтуерни технологии в компютризираното образование
  • Езици за програмиране
 • информационни системи:

  • Изграждане, поддържане и интеграция на архиви с научна информация и цифрови библиотеки с културно съдържание
  • Бази от данни, мултимедийни бази от данни, информационни системи
  • Извличане на данни и откриване на знания, семантичен анализ на изображения
  • Уеб приложения за изчислителна математика
  • Интернет приложения и мобилни приложения за обучение с игрови елементи