Секция Диференциални Уравнения и Математическа Физика

Кратки исторически бележки:

Секцията по Диференциални уравнения и Математическа Физика е създадена през 2011 г. като обединение на секция Диференциални Уравнения и секция Математическа Физика. Ръководител на новосъздадената секция е Проф. дмн Анжела Славова.

Секция Диференциални Уравнения е създадена през 1967 година и нейният първи ръководител е проф. Г. Брадистилов (1967-1971). Секция Математическа физика е създадена през 1987 г. и неин ръководител по това време е доц. Марин Маринов.  

Членове на секцията са участвали в много научни конференции в България и в чужбина. Почти всички учени от секцията са били поканени да изнасят лекции в престижни Европейски (Англия, Германия, Франция, Италия, Белгия, Холандия, Испания, Португалия и др.), Американски (САЩ, Канада, Австралия) университети, и също в Китай, Япония и др.

Членовете на секцията са обучавали голям брой магистри и докторанти. Повече от 11 докторанта са се обучавали в секцията. Следните докторанти са били в секцията: К.Янакиев, Н.Цветков (в момента той е на постоянна позиция като професор в CNRS, Orsay, Париж), Б.Йорданов (в момента той е в Университета Хокайдо, Япония), Р.Кирова, К.Азгоров, Г.Венков, А.Иванов, Л.Софтова, М.Маркова, Й.Стойнов, В.Рашкова.

От 2014 г. секцията е организатор на Международната конференция  „Нови насоки в приложенията на диференциалните уравнения в науката“
(NTADES): www.math.bas.bg/ntades

Основни направления в научно-изследователската работа на секцията са както следва:

 • ЧДУ описващи възникване, разпространение и взаимодействие на нелинейни вълни, като приливните вълни в океаните, вълните цунами, вълни в плитки води и др. Тази задача е тясно свързана с приоритет климатични промени и опазване на околната среда на Националната стратегия за научни изследвания 2020 и околна среда и климат на програма Хоризонт 2020;
 •  Задачи от финансовата математика за управление на риска  – уравнението на Бляк Шолс и Хестон чрез метода на клетъчно невронните мрежи – теоретично и числено.Тази задача е с очакван икономически ефект на финансовите пазари, както и при управление на риска;
 • Метод на гранични интегрални уравнения за получаване на числени резултати за разпространението на вълни в нехомогенни области с нееднородности, които имат приложение в сеизмичната механика и механика на разрушенията. Тази задача е тясно свързана със сигурност и общество като приоритет на програма Хоризонт 2020;
 • Вълнови уравнения с дисипация и вълнови уравнения с нелинеен дъмпинг като ще се добавят нови теми с приложения в биологията. Изучаване на нелинейни вълнови явления, например Клейн Гордон модели в молекулярни системи като ДНК и протеинови молекули. Тази задача е в областта на приложения в биологията като приоритет на програмата Хоризонт 2020 и приоритет здраве и качество на живот от Националната стратегия за научни изследвания 2020;
 • Нови методи за интегриране на генна експресия (mRNA), вариации на ДНК (copy number) и следващо поколение секвениране (NGS) с приложения в раковата имунотерапия и и търсени на биомаркери. Тази задача е свързана с приоритет здраве и качество на живота от Националната стратегия за научни изследвания 2020;
 • Би-характеристични криви за някои задачи, възникващи в геофизиката. Тази задача има ефект в областите сигурност и околна среда като приоритет на програмата Хоризонт 2020;
 • Изследване на пертурбациите на гранични цикли и пикотехнолгии. Тази задача е свързана с  приоритет нови технолгии на Националната стратегия за научни изследвания 2020.

Научно изследователски проекти:

 • Диференциални уравнения, уравнения на математическата физика и приложения – ръководител проф.дмн Анжела Славова;
 • Интегродиференциални уравнения за решаване на свързани задачи за многофункционални материали с нано-нееднородности  -  ръководител
  проф.дмн Цвятко Рангелов;
 • Теоретични и числени изследвания на нелинейни математически модели  – ръководител проф.дмн Николай Кутев.

2016 - 2017

14.06.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, д-р Васил Тинчев, „СЕНКИ НА САМОГРАВИТИРАЩИ КОМПАКТНИ ОБЕКТИ

17.05.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, проф. дмн Цвятко Рангелов, „ОЦЕНКА ОТДОЛУ ЗА ПЪРВОТО СОБСТВЕНО ЧИСЛО НА Р-ЛАПЛАСИАНА“ (А. Фабрикант, Н. Кутев, Ц. Рангелов)

19.04.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, д-р Драгомир Драгнев, „СИМПЛЕКТИЧНИ КАПАЦИТЕТИ И НЯКОИ ТЕХНИ ПРИЛОЖЕНИЯ. ЧАСТ 2

05.04.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, д-р Мирко Тарули, „MORAWETZ AND INTERACTION MORAWETZ IDENTITIES FOR SYSTEMS OF N-DEFOCUSING WEAKLY COUPLED NLS EQUATIONS ON Rd × Mk IN LOW SPACE DIMENSIONS

15.03.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, доц. Петър Рашков, „МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА ЗА КЛЕТЪЧНА ПОЛЯРНОСТ ПРИ ПОЧВЕНАТА БАКТЕРИЯ MYXOCOCCUS XANTHUS

01.03.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов, „НОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЛИНЕЙНИ ОПЕРАТОРИ ВЪРХУ КОМПАКТНИ МНОГООБРАЗИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪРХУ ТОРОВЕ

22.02.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, Галина Бобева, „МЕТОД НА ЛОКАЛНАТА АКТИВНОСТ ЗА УРАВНЕНИЯ НА РЕАКЦИЯ-ДИФУЗИЯ

15.02.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, д-р Драгомир Драгнев, „СИМПЛЕКТИЧНИ КАПАЦИТЕТИ И НЯКОИ ТЕХНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

08.02.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, доц. Филип Филипов, „СТРУКТУРНИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ ВЪЛНОВИ ГРАНИЧНИ ЗАДАЧИ

25.01.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов, „ДВЕ ЗАДАЧИ ОТ ЧАСТНИТЕ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

14.12.2016 г. от 13:00 до 17:00 ч., зала 478, Отчетна сесия на Секция Диференциални Уравнения и Математическа Физика

16.11.2016 г. от 14:00 ч., зала 478, ас. д-р Александър Стефанов, „ОБЩА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА И ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ

26.10.2016 г. от 14:00 ч., зала 478, проф. Владимир Герджиков, „ЗА РЕДУКЦИИТЕ НА МНОГОКОМПОНЕНТНИ НЕЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ НА ШРЬОДИНГЕР

19.10.2016 г. - 21.10.2016 г., от 14:00 до 15:00 ч., зала 478, Dr. Monica Marras, University of Cagliari, Department of Mathematics and Computer Science, PHD Course on „Qualitative Properties of Solutions to Nonlinear Parabolic Boundary Value Problems“

28.09.2016 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов, „ТЕОРЕМАТА НА НЕШ-МОЗЕР ЗА ВЛАГАНИЯТА

2015 – 2016

22.06.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, проф.дмн Георги Попов, „НОРМАЛНИ ФОРМИ И СПЕКТРАЛНИ АСИМПТОТИКИ

15.06.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, чл.-кор. проф. дтн Венелин Живков, „A NUMERICAL EXAMPLE FOR APPLICATION OF CONTINUOUS WAVELET TRANSFORM

08.06.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, доц. д-р Георги Бояджиев, „ПРИНЦИП ЗА СРАВНЕНИЕ ЗА КВАЗИЛИНЕЙНИ ЕЛИПТИЧНИ И ПАРАБОЛИЧНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. 3D МОДЕЛИ НА ЗЕМНАТА КОРА И ГОРНАТА МАНТИЯ ЧРЕЗ БИХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

20.04.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, Тодор Митев от Русенския университет, „НОРМАЛНИ ФОРМИ В КЛАСОВЕ НА ЖЕВРЕ И СПЕКТРАЛНИ АСИМПТОТИКИ

13.04.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, Юри Димитров от Русенски университет, „АПРОКСИМАЦИИ НА ДРОБНИ ИНТЕГРАЛИ И ДРОБНИ ПРОИЗВОДНИ. ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ ЗА ДРОБНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

23.03.2016 г. от 14:30 ч., зала 478 на ИМИ, проф. Владимир Герджиков, „ЗА ЛОКАЛНИТЕ И НЕЛОКАЛНИ МОДЕЛИ ОТ ТИПА НА КУЛИШ-СКЛЯНИН

16.03.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, гл.ас. д-р Тихомир Вълчев, „НЕЛИНЕЙНИ ЧДУ В КЛАСИЧЕСКАТА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ГЕОМЕТРИЯ

24.02.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, акад. Петър Попиванов, „ИЗБУХВАЩИ РЕШЕНИЯ НА НЕЛИНЕЙНИ ЧДУ В ГЕОМЕТРИЯТА

17.02.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, проф. Владимир Герджиков: „ЗА СОЛИТОННИТЕ РЕШЕНИЯ НА УРАВНЕНИЯТА ОТ ТИПА НА ЦИЦЕЙКА

10.02.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, ас. Александър Стефанов (ИМИ) и ас.Станислав Върбев (ИФТТ): „НЕЛИНЕЙНИ ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ С БЕЗКРАЙНОМЕРНИ АЛГЕБРИ НА ЛИ

13.01.2016 г. от 13:00 ч., зала 478 на ИМИ, Акад. Петър Попиванов: „УРАВНЕНИЕТО НА ВЛАСОВ, ЗАТИХВАНЕТО НА ЛАНДАУ, АСИМПТОТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ПРИ НАЧАЛЕН ПРОФИЛ МНОГО БЛИЗО ДО АНАЛИТИЧНИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЕДРИК ВИЛАНИ (ФИЙЛДСОВ ЛАУРЕАТ ЗА 2010)

16.12.2015 г. от 10:00 до 17:00 ч., зала 478, Отчетна Сесия на Секция Диференциални Уравнения и Математическа Физика. Посвещава се на Проф. Тодор Грамчев (1956-2015).

02.12.2015 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, Г. Бояджиев: „ИНТЕГРАЛ НА ИТО И ПРИЛОЖЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА“; Г. Чобанов: „СТОХАСТИЧНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

28.10.2015 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, Добромир Кралчев: „ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИРАЦИОНАЛНОСТ НА ДЗЕТА(3)

21.10.2015 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, Александър Стефанов: „ПОЛОЖИТЕЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕЖДУ С*-АЛГЕБРИ И ПРИЛОЖЕНИЯТА ИМ В КВАНТОВАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.10.2015 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, проф. Николай Кутев (в съавторство с Н. Кольковска и М. Димова): „ОРБИТАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА СОЛИТОНИ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕРВНИ ИМПУЛСИ В БИОМЕМБРАНИ

23.09.2015 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, акад. Петър Попиванов: „ПСЕВДОДИФЕРЕНЦИАЛНИ ОПЕРАТОРИ ОТ СУБГЛАВЕН ТИП: СТАРИ И НОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАЗРЕШИМОСТ