ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Институтът по математика и информатика (ИМИ) е единственият институт на БАН в областта на математиката и един от водещите в страната с тема информатика и компютърни науки.

Мисия на института е развитие математиката и информатиката чрез научни изследвания и приложение на математиката и информатиката в националните образователни програми и процеси на всички нива.

Сътрудниците на ИМИ са разделени в 9 отделни секции и едно временно научно звено. Работи се по научни и научно-приложни теми в рамките на:

  • Вътрешноинституционални проекти, финансирани от бюджета на БАН;
  • Проекти, финансирани от Фонд "Научни изследвания" към МОН;
  • Проекти по европейски и международни програми;
  • Иновационни проекти и проекти за трансфер на технологии.

В института действат 19 постоянни научни семинара. От ИМИ или със съдействието на Института се издават четири научни списания.

Поддържа се богата библиотека, която, по мнение на многобройните гости на института от чужбина, е сред най-добрите в Югоизточна Европа в областта на математическите науки.

Благодарение на високия професионализъм на сътрудниците си ИМИ е интегриран в световната научна общност и се ползва със заслужен авторитет. Всяка година институтът посреща над 200 известни чуждестранни учени, организира над 15 научни конференции, семинари, школи.

Кратка история:

Институтът по математика и информатика (ИМИ) при БАН е създаден в първите години след края на Втората световна война с усилията и високия професионализъм на едно поколение български математици, които днес с признателност наричаме стожери на българската математика.

За рождена дата на ИМИ с основание се приема 27.10.1947 г. На този ден Управителният съвет (УС) на БАН приема план за научната дейност през 1947/1948 г. В частта си за математически науки той включва работа на три комисии:

  • Комисия за демографски изучавания (акад. К. Попов),
  • Комисия за математически изучавания на репрезентативния метод в статистиката (акад. Н. Обрешков),
  • Комисия за финансово математическо проучване на държавните и гарантираните от държавата външни облигационни заеми (акад. К. Попов),

С това се пристъпва към реализиране на идеята за създаване на Природо-математичния клон на академията за развитие на научно-изследователски институти по отделни научни направления, в това число математически институт, обсъждана в УС на БАН още през 1945 г. (Протокол №14/01.08.1945).

В пълно съзвучие с динамиката на епохата и развитието на научните изследвания по математически науки организацията няколко пъти променя името си. През 1949 г. е учреден Математически институт (МИ) при физико- математическия клон на академията и за негов ръководител е определен акад. Л. Чакалов (Дневник 490/24.03.1949). През 1961 г. МИ се преименува в Математически институт с изчислителен център (МИ с ИЦ), през 1972 г. - в Институт по математика и механика с изчислителен център (ИММ с ИЦ), през 1994 г. - в Институт по Математика (ИМ). Сегашното име - Институт по математика и информатика е от 1995 г.

вижте още тук