ИМИ - БАН

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Институтът по математика и информатика е самостоятелно постоянно научно звено в БАН и осъществява своята дейност съгласно Закона за БАН, Устава на БАН и вътрешен правилник за дейността на института, в рамките на действуващото законодателство. Институтът по математика и информатика е многопрофилен академичен институт с основна задача да издига равнището на всички дейности в страната, свързани с развитието, приложението и възпроизводството на математиката и информатиката.

Сътрудниците на ИМИ са разделени в 10 отделни секции, едно временно научно звено и 5 отдела. Работи се по 75 научни теми, разпределени в:

  • 16 проекта, финансирани от бюджета на БАН;
  • 19 проекта, финансирани от Националния фонд за научни изследвания;
  • 40 проекта по международни програми.

В института действат 16 постоянни научни семинара. От ИМИ или със съдействието на Института се издават четири научни и научно-методически списания.

Поддържа се богата библиотека, която, по мнение на многобройните гости на института от чужбина, е сред най-добрите в Югоизточна Европа в областта на математическите науки.

Благодарение на високия професионализъм на сътрудниците си ИМИ е интегриран в световната научна общност и се ползва със заслужен авторитет. Всяка година институтът посреща над 200 известни чуждестранни учени, организира над 15 научни конференции, семинари, школи.