ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на ИМИ, избран съгласно чл. 38 от Устава на БАН. Неговата дейност е определена в Правилника за дейността на ИМИ и е в съответствие с чл. 39 и 40 от Устава на БАН.

Решения от заседанията


 Списък на членовете на Научния съвет

Председател на Научния съвет

Чл.-кор. дмн Олег Мушкаров
E-mail: muskarov@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-00


Членове на НС

проф. д-р Цветомир Йотов Цачев - зам.-председател
доц. д-р Красимира Минкова Иванова - секретар
акад. проф. дмн Веселин Дренски
акад. проф. дмн Петър Радоев Попиванов
акад. проф. дмн Юлиан Петров Ревалски
проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова
проф. дмн Емил Миланов Колев
проф. дмн Иван Николов Ланджев
проф. дмн Йохан Тодоров Давидов
проф. дмн Камен Ганчев Иванов
проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов
проф. дмн Николай Драганов Кутев
проф. дмн Николай Маринов Николов
проф. дмн Огнян Иванов Кунчев
проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков
проф. дмн Цонка Стефанова Байчева
проф. д-р Аврам Моис Ескенази
проф. д-р Наталия Тодорова Кольковска
проф. д-р Нели Милчева Манева
проф. д-р Нели Стоянова Димитрова
проф. д-р Радослав Димов Павлов
доц. дмн Младен Светославов Савов
доц. д-р Иван Делчев Чипчаков
доц. д-р Величка Василева Милушева
ас. д-р Милен Колев Борисов

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Документи