ИМИ - БАН

Вътрешни Правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИМИ-БАН, в сила от 09.12.2016 г. 

 

Актуални обществени поръчки и обяви:

В момента няма обявени обществени поръчки.

 


 

Завършили обществени поръчки:

 

ОБЯВА

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение подходящо за офис.

Помещението е с площ 14 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи, шкафове за документация, бюро и столове. Прозорецът е с ПВЦ дограма и щори. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 04.08.2017 г.

Лице за контакт: Полина Кертева
pkerteva@math.bas.bg
02/979 2816, 0888247424


 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка № 9061207 е предоставяне на услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на Института по математика и информатика към БАН, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията им.

Дата и час на публикуване на обявата: 06.02.2017 г., 14:35

Документи: 

Обява
Указания за участие - PDF, DOCX

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Институт по математика и информатика към БАН, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията” са участвали външни лица - фирма “РИВ КОНСУЛТ 2013” ЕООД, с ЕИК: 202525970.

Дата и час на публикуване: 26.01.2017 г., 18:35

Линк към АОП

Протокол от заседание на комисията за получаване, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти

 


Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН / преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/.

Дата на създаване: 06.02.2017 г.

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката: http://www.bas.bg/профил на купувача/обществени поръчки и публични покани открити през 2016 г.

Документи:

Информация за сключен договор;
Договор, сключен между ИМИ и ЧЕЗ Трейд България ЕАД;
Приложения към договора;
Документ за платена гаранция
Допълнително споразумение към Договор № Д-47/09.01.2017 г.


 

Обява:

Институтът по математика и информатика предоставя свободна площ за инсталиране на автомат за продажба на топли напитки.

Наемът за ползване на такава площ е 35 (тридесет и пет) евро. Точните размери на наетата площ ще бъдат определени и записани в съответен договор в зависимост от големината на инсталираната машина.

Кандидатите за инсталиране на кафе-автомат трябва да представят в Канцеларията на ИМИ заявление, съдържащо:

  • всички реквизити на кандидатстващата фирма;
  • съгласие, че финансовите условия са приети.

Краен срок за кандидатстване:

14.07.2015 г. до 14.00 часа.