ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Институтът по математика и информатика е самостоятелно постоянно научно звено в БАН и осъществява своята дейност съгласно Закона за БАН, Устава на БАН и вътрешен правилник за дейността на института, в рамките на действуващото законодателство. Институтът по математика и информатика е многопрофилен академичен институт с основна задача да издига равнището на всички дейности в страната, свързани с развитието, приложението и възпроизводството на математиката и информатиката.

В съответствие с Европейските приоритети и програми за научни изследвания и световните тенденции в развитието на математиката и математическата информатика, както и в контекста на международните договорености и необходимостта от социално-значими за България приложения, ИМИ определя следните приоритетни стратегически направления за научни изследвания:

 1. Математически структури:
  • Дискретни математически структури и приложения;
  • Диференциални уравнения;
  • Анализ, геометрия и топология.
 2. Математическо моделиране:
  • Стохастика;
  • Изследване на операциите;
  • Числени методи и научни изчисления;
  • Теория на апроксимациите и основи на математическите модели.
 3. Математическа информатика:
  • Математически основи на информатиката;
  • Математическа лингвистика и обработка на знания;
  • Моделиране на софтуерни и когнитивни процеси;
  • Моделиране на информационни процеси.
 4. Математическо и информационно моделиране на образователни процеси.

За постигане на тези приоритетни цели се поддържат двустранни и многостранни договорни контакти с десетки научни центрове в Европа и света. Пълноценното интегриране в Европейското изследователско пространство се разглежда от ръководството на ИМИ като един от основните подходи за превръщане на науката в основна двигателна сила за развитие на националната икономика и на общество, базирано на знания. ИМИ–БАН има дългосрочни двустранни и многостранни споразумения за научно сътрудничество с над 40 научни центрове и университети в Европа и в света – в Белгия, Великобритания, Германия, Индонезия, Испания, Италия, Китай, Латвия, Норвегия, Пакистан, Русия, Сърбия, Украйна, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и др.

През 2012 г. се работи по 22 научно-изследователски проекта в рамките на ЕБР между БАН и академии и научни институции от 12 страни.

През 2012 г. сътрудници на института са работили общо по 23 научно-изследователски проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания”, в голяма част от които участват водещи в съответните научни области чуждестранни учени. В 10 от проектите ИМИ е водещ изпълнител, а в останалите – съизпълнител.

В ИМИ действат 14 постоянни научни семинара, в това число Националният семинар по информатика и Националният семинар по стохастика. Като правило гостуващите на ИМИ учени от чужбина изнасят доклади на тези семинари.

ИМИ участва активно в развитието на иформатиката с акцент върху компютърните, комуникационните и информационни системи и технологии с цел участие на страната в глобалната информационна общност. Тази активност осигурява пряк достъп до информационните масиви и запознаване с постиженията на водещите научни центрове в света във всички области на науката и човешкото познание.