Секция "Образование по математика и информатика"

Секция "Образование по математика и информатика" е основана през 1990 г. Скоро след създаването си тя се превръща в едно от водещите звена в областта на математическото образование в информационна среда. Дългогодишен ръководител на секцията е ст.н.с. I ст. Йордан Табов, а сред първите й членове фигурират имената на именити представители на математическoтo образование като доц. Любомир Давидов и Христо Хитов. Към секция ОМИ действат специализирани семинари, а организираните от секцията международни конференции, както и националните и международни проекти, в които секция ОМИ е съорганизатор, дават широка платформа за обучение и научно развитие на млади кадри.

Основни научни направления: Разработване на учебни модули за извънкласна дейност по математика и на учебни помагала за подготовка за математически състезания; Работа с изявени ученици; Изясняване на възможностите на задачите за засилване на мотивиращото действие за математическо творчество върху изявените ученици; Разработка на концепция, тестове и задачи за обучение на учители в придобиване на компютърни умения и методика на преподаването им; Проучване на възможности за компютърно моделиране на процеси от широк кръг области (физика, химия, икономика) с използване на числени методи в обучението по информатика и разработване на съответни учебни модули; Разработване на образователни стратегии по математика и информатика на основата на проведени експерименти и анализ; Научно осигуряване на състезания по математика и информатика. Анализ на основните проблеми при подбора на задачи за математически състезания и на подготовката за решаването им; Приложения на математиката и информатиката в хуманитарните науки; Идентификация и мотивация на изявени ученици по математика; Разработка на концепция за електронен курс по математика за горните класове; Подготовка на материали и образователна стратегия за използване на Интернет в средното училище; Разработване на стратегии за оценяване и диагностика в математическото образование; Разработване на модели в математическото образование и дидактични технологии.

Сайт на секцията: http://www.math.bas.bg/omi