ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Институтът по математика и информатика (ИМИ) на Българската академия на науките е домакин на международната конференция "Interactions in Geometry" от 15-ти до 17-ти август 2016 г. Конференцията е организирана в чест на проф. дмн Йохан Давидов и чл.-кор. проф. дмн Олег Мушкаров от секция "Анализ, геометрия и топология" на ИМИ. В работата на конференцията участват повече от 40 математици от цял свят, включително от Австрия, Великобритания, Италия, Канада, Русия, САЩ, Франция, Япония и България.

Отчитайки големия принос на проф. Давидов и проф. Мушкаров в математиката, конференцията цели да допринесе за задълбочаването на научните контакти между участниците по различни теми от диференциалната геометрия, алгебричната геометрия, комплексния анализ и математическата физика.

Тя изтъква в широк аспект резултатите от тяхната научно-изследователска дейност и огромното им влияние върху развитието на българската школа в областта на комплексната геометрия.

Архив на новините