ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На Тържествено събрание, което се състоя на 11 декември 2014 г. в Големия салон на БАН, Ръководството на Българската академия на науките отличи 10 разработки на учени и научни колективи от БАН в Конкурса за високи научни постижения, посветен на 145-годишнината на Академията.

Отличените учени и научни колективи бяха наградени с парични награди, юбилейни грамоти и плакети.

В направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ беше награден проф. дмн Николай Николов от нашия институт за своя набор от статии върху проблеми от областта на геометричната теория на функциите на няколко комплексни променливи и от областта на инвариантните метрики и разстояния в n-мерното комплексно пространство.

Честитим поредното високо отличие на професор Николов! Той е и тазгодишният носител на наградата за наука „Питагор“ на Министерството на образованието и науката.

Архив на новините