ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Хумболтовият съюз в България, обединяващ стипендианти на германската фондация Александър фон Хумболт в България, ще проведе международна научна конференция на тема “Българо-германското научно сътрудничество: минало, настояще и бъдеще”. Конференцията се организира с финансовата подкрепа на Фондацията и със съдействието на Посолството на ФР Германия в София.
Целта на конференцията е да се подчертае важната роля на българо-германското сътрудничество в областта на научните изследвания в исторически, съвременен и бъдещ план, както и приноса им към изграждането на устойчива национална политика за стимулиране на научните изследвания в България като основа за развитието и напредъка на страната. Програмата на конференцията ще включва доклади за успешни примери на българо-германското научно сътрудничество в различни области на науката. В сесията, организирана от Посолството на ФР Германия, ще се засегнат важни аспекти на управлението на научните изследвания. Предвидени са и дискусии по темата с участие на колеги-хумболтианци от съседни балкански страни.
Конференцията ще се проведе в София в периода 26 – 28 ноември 2015 г. Повече информация за събитието може да бъде намерена на сайта на Хумболтовия съюз в България: http://humboldtunion-bulgaria.org/

Архив на новините