ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На 6 април, в хотел "Балкан", град Плевен, тържествено бе отбелязана 70-тата годишнина на акад. Петър Попиванов. Събитието се състоя непосредствено преди официалното откриване на 45. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България и бе уважено от представители на ръководството на ИМИ, колеги и приятели на акад. Попиванов.

Едни от най-значимите научни резултати на академик Попиванов  са в редица важни и актуални области на линейния и нелинеен микролокален анализ, неелиптичните гранични задачи, частните диференциални уравнения върху тор при наличието на ефекта на малките знаменатели, взаимодействието на особеностите на решенията на нелинейни хиперболични уравнения и системи, а също така и на уравнения, произхождащи от математическата физика, геометрията, механиката и финансовата математика, включително и намирането на решенията им в явен вид. 

Юбилеен доклад изнесе проф. Николай Кутев, който се спря подробно на най-значимите и интересни моменти от професионалния  път на рожденика. Официални поздравления поднесоха акад. Петър Кендеров, председател на СМБ, чл.-кор. Олег Мушкаров, заместник-директор на ИМИ, доц. Евгения Великова, декан на ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски", проф. Степан Терзиян от Русенския университет и др.

Архив на новините