DiPP2017_logo

Седмата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DiPP2017) се провежда под патронажа на ЮНЕСКО и Областна управа - Бургас и цели да представи иновации, проекти и научни, научно-приложни разработки в областта на цифровизацията, документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство.

Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. Форумът покрива две от приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания: Културно историческо наследство и Информационни и комуникационни технологии. Приоритетно направление е цифровото представяне и съхранение на паметници на културата и историята в условия на риск. На конференцията ще бъдат демонстрирани иновативни технологии и прототипи, в т.ч. цифрови хранилища, цифрови архиви, виртуални музеи и цифрови библиотеки, резултат на утвърдени практики и постижения в областта. Обществени и специализирани библиотеки, музеи, галерии, архиви, центрове, изследователски институции и университети (национални и чуждестранни) са поканени да обменят опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.

В рамките на форума ще бъде организиран семинар „Отворен достъп до научни публикации и данни“, фокусиран върху: индикатори за отворен достъп, разпространение на партньорски добри практики, дискусия по проблемите в областта; дискусия върху възможностите за изграждане на мрежи от хранилища с отворен достъп, оперативна съвместимост и др.

DiPP2017: 07–09 Септември, 2017
 
Съ-организатори: Регионалния академичен център на БАН в Бургас, Регионален историческия музей - Бургас, Бургаски свободен университет, Index Ltd.
 
Място на провеждане: гр. Бургас, България
 
Работен език на конференцията: Английски
 
Изпращане на статии до: 15 Юни, 2017
 
Изпращане на предложения за семинари и дискусии: 16 Юни, 2017
 
Уведомление за приемане: 25 Юли, 2017
 
Изпращане на финални версии на статиите: 30 Юли, 2017
 
Уеб-страница на конференцията: http://dipp2017.math.bas.bg