Концепции и модели на иновативни екосистеми с цифрово културно съдържание, Договор ДН02/6/15.12.2016 между ИМИ-БАН и Национален фонд "Научни изследвания" (2016–2018), Координатор за ИМИ-БАН: Радослав Павлов

Модели и концепции на сериозни образователни игри чрез свързани мултимедийни ресурси от военно-историческото наследство, Договор ДМ02/3/17.12.2016 между ИМИ-БАН и Национален фонд "Научни изследвания" (2016–2018), Координатор за ИМИ-БАН: Николай Ноев

Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в северна и централна България, Програма BG08: “Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 2 "Документиране на културната история" (2015 – 2017), координатор за ИМИ-БАН: Радослав Павлов

№ BG161P003-1.2.02-0022-C0001 “Implementation of new office for transfer of innovation technologies in business organisations of the South-East Region of Republic Bulgaria” (2014-2015)

SINUS Сематични технологии за Интернет услуги и технологично-поддържано обучение. Контракт № Д-002-189 между ИМИ-БАН, ИИТ-БАН, "Active Solutions" Ltd., и Фонд "Научни изследвания" (2009–2012), Координатор за ИМИ-БАН: Радослав Павлов, webpage

Разработка на цифрова библиотека Encyclopaedia Slavica Sanctorum Calendar, Контракт №271/2011 между ИМИ-БАН и Софийски университет" (2011), Координатор за ИМИ-БАН: Радослав Павлов, website

Folknow Създаване на дигитални библиотеки и информационна артерия с виртуални експозиции „Българско фолклорно наследство. Контракт между ИМИ-БАН, Институт по фолклор, БАНВеликотърновски университет и Министерство на науката (2006–2012), Координатор за ИМИ-БАН: Радослав Павлов, website

Цифрови библиотеки с мултимедийно съдържание и приложения в Българското културно наследство. Контракт между ИМИ-БАН и Национална агенция по информационни и комуникационни технологии (2005–2006), Координатор: Радослав Павлов, website

Computational Means in Support of Linguistic Scientific Research, Координатор: Владимир Периклиев (2005–2007)

Модели на кооперацията в многоагентни системи с разпределен изкуствен интелект, I-614, Координатор: Святослав Брайнов (1996–1999)

Нови информационни и езикови технологии за машинен превод, I-526/95, Координатор: Людмила Димитрова (1995–1998)

Нови информационни технологии в българските фоклорни изследвания, OHN-411/94,  Координатор: Радослав Павлов (1994–1997)

AI Contemporary Methods in NLP, I-14/91, Координатор: Радослав Павлов (1987–1991, 1991–1994)

Natural Language Human-Machine Interface. Functional Language Processors, I-27,  Координатор: Радослав Павлов (1988–1991)