Секция "Математическа лингвистика"

Павлов, Радослав
Секция "Математическа лингвистика"
Павлов, Радослав
професор, д-р
+359 2 979 3831
 
София, 1113, ул. "Aкад. Георги Бончев", блок №8, стая 276
Научни интереси:
Математическа лингвистика и обработка на знания, технологии за обработка на естествени езици, технологии на информационното общество, технологии за управление на знания, семантични уеб услуги, обработка на семантична информация, цифрови библиотеки и системи за управление на съдържание, алгоритми, теория на изчислителните процеси, дискретна математика.
Периклиев, Владимир
Секция "Математическа лингвистика"
Периклиев, Владимир
професор, д-р
+359 2 979 2877
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 367
 
Научни интереси:
Лингвистика, компютърна лингвистика и изкуствен интелект, с акцент върху реализацията и прилагането на компютърни средства към различни проблеми от типологията, историческата граматика и др. Основни резултати, включващи първата монография по машинно откритие в лингвистиката; първата програма, генерираща статия (на английски) от своите открития; машинно откритие на хипотезата за езикова връзка между Океания и Южна Америка, която има важни следствия в науката въобще.
Держански, Иван
Секция "Математическа лингвистика"
Держански, Иван
доцент, д-р
+359 2 979 2867
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 363
Научни интереси:
Теоретична и съпоставителна лингвистика, типология, семантика, оценъчна морфология, аспектология, писмени системи, количествени методи в лингвистиката, компютърна морфология, компютърна лексикография, методика на лингвистиката.
Рангочев, Константин
Секция "Математическа лингвистика"
Рангочев, Константин
доцент, д-р
+359 2 979 3883
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок № 8, стая 376
 
Научни интереси:
Етнологии, фолклор, културна антропология, лингвистика, математическа лингвистика, цифрови библиотеки.
Лучев, Детелин
Секция "Математическа лингвистика"
Лучев, Детелин
главен асистент, д-р, секретар на секцията
+359 2 979 2874
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 271
 
Научни интереси:
Цифровизация, семантичен уеб, етнология, фолклор, културна антропология, общности и идентичности, етно-статистика , музеи и архиви, цифрови библиотеки.
 
Секция "Математическа лингвистика"
Гойнов, Максим
математик, д-р
+359 2 979 2874
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 271
 
Научни интереси:
Цифрови библиотеки и услуги (анотиране и индексиране на цифрови обекти, управление на метаданни, обхождане, преглед, групиране и селекция на цифрови обекти/колекции и техните описания).      
Ноев, Николай
Секция "Математическа лингвистика"
Ноев, Николай
главен асистент, д-р
 
+359 88 54 05 966
ул. Никола Габровски, №78, 5000 Велико Търново, България
 
Научни интереси:
Семантичен уеб, цифрови библиотеки и системи за управление на съдържание, програмиране, бази данни, цифровизация, цифрова графика
Секция "Математическа лингвистика"
Тодоров, Тодор
математик, д-р
+359 62 623952
 
Велико Търново, 5000, ул. Никола Габровски - 78, ПК 323
 
Научни интереси:
Теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове; еквидистантни кодове, защита на данни - стеганография, воден знак, бази данни, анализ на данни, семантична мрежа,  онтологии, методи за запазване и представяне на културно-историческото наследство, цифровизация на данни, виртуални музеи.
Котузов, Николай
Секция "Математическа лингвистика"
Котузов, Николай
математик
 
+359 88 7737315
ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8 1113 София, България
 
Научни интереси:
Компютърна лингвистика, машинен превод, изкуствен интелект, процесиране на естествен език, извличане на знания и данни.
Сирук, Олена
Секция "Математическа лингвистика"
Сирук, Олена
асистент, д-р
+359 2 979 38 18
 
ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8, стая 320
София 1113
 
Научни интереси:
Компютърна лексикография, корпусна лингвистика, съпоставително езикознание (особ. сравнителни изследвания на славянските езици), украинистика, традиционна и компютърна диалектология, семантични мрежи, формално моделиране на семантични явления, бази данни и квантитативни методи в лингвистиката, разработване на системи за електронно обучение, yеб-дизайн и компютърна графика, моделиране на лингвистични информационно-търсещи системи.
 
Секция "Математическа лингвистика"
Златков, Любомир
асистент
 
+359 889 884783
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №2, стая 308
 
Научни интереси:
Компютърна лингвистика, (статистически) машинен превод, обработка на естествен език, компютърна морфология, езикови ресурси и представяне и обработка на знания, машинно самообучение, методика на лингвистиката.

Секция "Математическа лингвистика" - асоциирани членове

Димитрова, Людмила
Секция "Математическа лингвистика" - асоциирани членове
Димитрова, Людмила
професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2833
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 324
 
Научни интереси:
Математическа, компютърна, съпоставителна и корпусна лингвистика, представяне и обработка на знания, технологии за обработка на естествени езици, изкуствен интелект, дискретна математика. Основни резултати, включващи проектиране и разработка на дигитални езикови ресурси и програмни средства за обработка български език: TEI-съвместими лексически спецификации за кодиране и обработка на дигитални корпуси и лексика; съпоставими и многоезични корпуси (паралелни, анотирани и подравнени) – MTE българо-английски корпус, българо-полски корпус, българо-словашки корпус, българо-полски-литовски корпус; лексически бази данни за интегрирани многоезични ресурси; моно- и двуезични речници.
Радев, Славян
Секция "Математическа лингвистика" - асоциирани членове
Радев, Славян
доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3833
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 225
 
Научни интереси:
Математическа логика, математическа лингвистика, извличане на знания и данни, мултиагенти системи , аргументационни системи, теория на класовете и множествата, дискретна математика, изкуствен интелект, системи за тестове и гласуване, модални логики, пазари, етнографията, езиците за програмиране, информатика, научни основи на информатиката, системи, граматика, игри, семиотика, научна етика, онтологии и т.н.
Резултати 1 - 14 от 14