Проекти, финансирани от ИМИ:

Алгоритми, методи и средства за обработка на естествени езици (1996 - ), Координатор: Радослав Павлов, участници: Людмила Димитрова, Славян Радев, Иван Держански, Констанин Рангочев, Десислава Панева-Маринова, Любомил Драганов (до 2016), Святослав Брайнов (до 2016), Максим Гойнов

Machine Learning of Linguistics Knowledge, Координатор: Владимир Периклиев (1998 - )

Creation of new methods and tools for artificial intelligence - mathematical linguistics and NLP, Координатор: Радослав Павлов, участници: Людмила Димитрова, Славян Радев, Иван Держански, Константин Рангочев, Святослав Брайнов (1988–1993)