• 104 ESGI - 2014
  Дати:
  23-27 септември 2014 г.
  Място:
  София, България
  Организатори:
  Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките,
  Институт по математика и информатика, Българска академия на науките,
  Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски"
  Сайт на конференцията:

The 104th European Study Group with Industry

ESGI'104

September 23 - 27, 2014, Sofia, Bulgaria

is organized by

Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences

in cooperation with

Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences

and


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSACA 2014
Дати:
02-04 юли 2014
Място:
Важни дати:
  01.05.2014 - Краен срок за регистрация 
Сайт на конференцията:

02 – 04 юли 2014, София, България

под патронажа на
Българска академия на науките
Министерство на образованието, науката и технологичното развитие на Сърбия
 

Организатори:

Институт по математика и информатика - БАН
Астрономическа обсерватория в Белград, Сърбия

Съорганизатори:

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН
Катедра по астрономия, Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски''
Факултет по математика и Катедра по астрономия, Белградски университет
Дружество на астрономите в Сърбия

Програмен комитет:

Огнян Кунчев, (Съпредседател), Институт по математика и информатика, БАН
Darko Jevremovic (Съпредседател), Астрономическа обсерватория, Белград
Milan S. Dimitrijevic, Астрономическа обсерватория, Белград
Милчо К. Цветков, Институт по астрономия с НАО, and ИМИ, БАН, София
Luka Ch. Popovic, Астрономическа обсерватория, Белград
Zoran Simic, Астрономическа обсерватория, Белград
Zarko Mijajlovic, Математически факултет, Белград
Катя Цветкова, Институт по математика и информатика, БАН, София
Васил Попов, Институт по астрономия с НАО, БАН, София
Никола Петров, Институт по астрономия с НАО, БАН, София
Петко Недялков, Астрономическа обсерватория, Софийски университет, София

Организационен комитет:

Огнян Кунчев (съпредседател), Институт по математика и информатика, София
Милчо Цветков (съпредседател), Institute of Astronomy and ИМИ, София

Секретар:

Виктория Наумова, Институт по математика и информатика, БАН, София

Членове:

Анна Самева, Институт по математика и информатика, БАН, София
Катя Цветкова, Институт по математика и информатика, БАН, София
Светла Боева, Институт по астрономия с НАО, София
Момчил Дечев, Институт по астрономия с НАО, София
Дамян Калагларски, Институт по математика и информатика, БАН, София

Списък на регистрираните участници

Постер на конференцията:

 

 

DiPP 2014
Дати:
18-21 септември 2014
Място:
Регионален исторически музей - Велико Търново и Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков” - Велико Търново
Главен организатор:
  Институт по математика и информатика при Българска академия на науките 
Сайт на конференцията:

под патронажа на ЮНЕСКО и
с подрепата на Министерство на образованието и науката
Велико Търново, България, 18-21 септември, 2014

Цели: Четвъртата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DiPP2014), организирана под патронажа на ЮНЕСКО и с подрепата на Министерство на образованието и науката, цели да представи иновации, проекти и научни, научно-приложни разработки в областта на цифровизацията, документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. Форумът покрива две от приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания: Културно историческо наследство и Информационни и комуникационни технологии. Приоритетно направление е цифровото представяне и съхранение на паметници на културата и историята в условия на риск. На конференцията ще бъдат демонстрирани иновативни технологии и прототипи, в т.ч. цифрови хранилища, цифрови архиви, виртуални музеи и цифрови библиотеки, резултат на утвърдени практики и постижения в областта. Обществени и специализирани библиотеки, музеи, галерии, архиви, центрове, изследователски институции и университети (национални и чуждестранни) са поканени да обменят опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.

В рамките на четвъртата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” – DiPP2014 ще бъде проведена Есенна школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати".

Програмата на конференцията ще включва над 40 доклада от водещи специалисти в областта от България и чужбина. Освен водещи културни институции, технологични разработчици и представители от бизнеса са поканени да участват и утвърдени експерти от България (Софийски университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии), Швейцария (Information Management Institute, University of Neuchâtel), Франция (ЮНЕСКО, департамент „Отворен достъп и научна информация, ИКТ и наука”), Чехия (Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences), Гърция (Electronic and Computer Engineering Department, Technical University of Crete), Италия (Institute of Information Science and Technologies, National Research Council of Italy), UK (Harwell Oxford) и др. с богат опит и иновации в цифровото представяне и опазване на културно и научно наследство. Представените на форума научни изследвания, преките резултати и постижения в областта ще се популяризират чрез публикуване в реферирани издания. По този начин ще се запознае научната общност с последните тенденции и българския опит в областта.

Лектори по покана:

Bhanu Neupane, PhD, DBA, Програмен специалист на ЮНЕСКО в департамент „Отворен достъп и научна информация, ИКТ и наука” (Open Acces and Scientific Information and ICT&Science), отдел „Общество на знание”, Франция

проф. д-р Jiri Rakosnik, Институт по математика, Академия на науките, Чехия

проф. д-р Nicolas Spyratos, University of Paris-South and Laboratory for Research in Informatics, Франция / Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology, Гърция

д-р Asanee Kawtrakul, Faculty of Engineering, Kasetsat University, Bangkok, Тайланд

проф. д-р Stavros Christodoulakis, TUC-MUSIC Laboratory, Electronic and Computer Engineering Department, Technical University of Crete, Гърция

д-р Giuseppe Amato, Institute of Information Science and Technologies, National Research Council of Italy

д-р Carlo Meghini, Institute of Information Science and Technologies, National Research Council of Italy

проф. Sarah Callaghan, British Atmospheric Data Centre, Science & Technology Facilities Council, Rutherford Appleton Laboratory, Harwell Oxford, UK

проф.д-р Dominique Laurent, Université de Cergy-Pontoise, Франция

Проф. Eloy Rodrigues, University of Minho Documentation Services, Португалия, (поканен лектор на Есенната школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати", организирана в рамките на DiPP2014)

Iryna Kuchma, EIFL-OA (http://www.eifl.net/) Programme Manager, Ukraine (поканен лектор на Есенната школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати", организирана в рамките на DiPP2014)

проф.д-р Красен Стефанов, Факултет по математика и информатика, Софийски университет, България (поканен лектор на Есенната школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати", организирана в рамките на DiPP2014)

Главен организатор:

Институт по математика и информатика при Българска академия на науките

Съорганизатори:

Община Велико Търново, Регионален исторически музей - Велико Търново, Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков” - Велико Търново, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”

Домакини на събитието:

Регионален исторически музей - Велико Търново и Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков” - Велико Търново

Провеждане на конференцията: 18 – 21 Септември 2014, Велико Търново, България

Уеб-страница на конференцията: http://dipp2014.math.bas.bg/

Основни теми на конференцията:

• Цифрови библиотеки, електронни архиви, хранилища, виртуални музеи, е-експозиции и енциклопедии за културно и научно наследство.
• Виртуални реконструкции и интерактивни мултимедийни решения.
• Цифрово възстановяване и съхранение на материално и нематериално културно наследство. Цифрово представяне и съхранение на паметници на културата в условия на риск.
• Отворен и споделен достъп и обмен на цифровизирано културно и научно наследство.
• Проблеми по опазване на интелектуалната собственост: установяване, акредитиране и управление на права върху цифрово съдържание.
• e-Инфраструктури за цифровизирано научно наследство.
• Цифрови библиотеки и агрегатори за трансфериране на цифровизирано богатство в европейското и световно цифрово пространство.
• Семантична обработка на обработка на знания за културно наследство. Техники за извличане на цифрови данни и знания.
• 2D и 3D технологии, методи и средства за цифрово възстановяване и изграждане на значими образци от културното наследство.
• Използване, ефективност и дизайн на интерфейси за приложения в културното наследство. Многоезичност.
• Интерактивни системи в културната и креативна индустрия. Социални игри за представяне на културно-историческо наследство.
• Учебни приложения на цифрови библиотеки с културно и научно съдържание.


Есенна школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати" (19-20 Септември, 2014, Велико Търново, България), организирана в рамките на DiPP2014

В рамките на DiPP2014 ще бъде проведена Есенна школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати". Школата цели да обучи млади и опитни изследователи, мениджъри, регионални академични и изследователски организации в интегрирането на отворен достъп, отворени данни и открита науки - принципи и практики. По подходящ и интуитивен начини лекторите ще представят работещи стратегии, бизнес модели, работещи схеми, най-добри практики и примери за прилагане на парадигмата на отворен достъп и открита наука за повсеместното й споделяне, разпространение и промотиране. Специално внимание ще бъде отделено на представянето на успешни инициативи и проекти за отворен достъп, открит обмен на данни и отворена наука; стратегии за насърчаване на отворения достъп; авторското право и лицензи при отворен достъп; примери за политики за развитие и насърчаване на свободния достъп на национално и институционално ниво и др. Обучението ще бъдат разделени на две части: теоретична и практическа. Практическата част ще се фокусира върху това как да се организира и поддържа хранилища с отворен достъп в академичната и изследователска организация, как да се практикува отворен достъп: да пише статия за публикуване/депониране в хранилища с отворен достъп и споделяне на данни с отворен достъп, хранилища с отворен достъп - оперативна съвместимост и интеграция, и т.н. На Есенната школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати" са поканени да участват представители на национални институции (в т.ч. Министерство на образованието и науката), отговорни за развитието на политиките за отворен достъп, представители на български институции (научни институти и университети), активни в провеждането на политика за отворен достъп, както и програмен специалист на ЮНЕСКО в департамент „Отворен достъп и научна информация, ИКТ и наука”. Школата се осъществява и с подкрепата EU проект FOSTER. Регистрацията за участие в школата е отворена. Осигурени са 5 гранта, покриващи таксата за участие на млади учени, докторанти и студенти. Пълна информация за есенната школа е достъпна на: http://trainopenaccess.math.bas.bg/.

Екип за подготовката на конференцията:

проф. д-р Радослав Павлов, зам.-директор на Института по математика и информатика, БАН, ръководител, съпредседател на Програмния комитет
проф. дмн Петър Станчев, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките, съпредседател на Програмния комитет
н.с. Иван Църов, директор, Регионален исторически музей - Велико Търново
д-р Иван Александров, директор, Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков” - Велико Търново
доц. д-р Галина Богданова, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките
доц. д-р Десислава Панева-Маринова, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките, секретар на конференцията
Галя Чохаджиева, Регионален исторически музей - Велико Търново
д-р Калина Иванова, Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков” - Велико Търново
проф.д-р Маргарита Тодорова, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

За информация:

Проф.д-р Радослав Павлов (съпредседател на Програмния комитет на конференцията)
Институт по математика и информатика, Българска академия на науките, 1113 София, Акад. Г. Бончев, бл. 8, ст. 274, сл.тел: +359 2 979 3831, e-mail: dipp2014@math.bas.bg, radko@cc.bas.bg 

Доц. д-р Десислава Панева-Маринова (секретар на конференцията)
Институт по математика и информатика, Българска академия на науките, 1113 София, Акад. Г. Бончев, бл. 8, ст. 271, сл.тел: +359 2 979 2874, e-mail: dipp2014@math.bas.bg, dessi@cc.bas.bg

 

 

 

Есенна школа в рамките на DiPP 2014
Дати:
19-20 септември 2014
Място:
Велико Търново, България
Основен организатор:
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките
Сайт на школата:


организирана в рамките на международната конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ DiPP2014 (18-21 Септември, 2014, Велико Търново, България)

В рамките на четвъртата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” – DiPP2014 (18-21 Септември, 2014, Велико Търново, България, http://dipp2014.math.bas.bg) ще бъде проведена Есенна школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати". Школата цели да обучи млади и опитни изследователи, мениджъри, регионални академични и изследователски организации в интегрирането на отворен достъп, отворени данни и открита науки - принципи и практики. По подходящ и интуитивен начини лекторите ще представят работещи стратегии, бизнес модели, работещи схеми, най-добри практики и примери за прилагане на парадигмата на отворен достъп и открита наука за повсеместното й споделяне, разпространение и промотиране. Специално внимание ще бъде отделено на представянето на успешни инициативи и проекти за отворен достъп, открит обмен на данни и отворена наука; стратегии за насърчаване на отворения достъп; авторското право и лицензи при отворен достъп; примери за политики за развитие и насърчаване на свободния достъп на национално и институционално ниво и др. Обучението ще бъдат разделени на две части: теоретична и практическа. Практическата част ще се фокусира върху това как да се организира и поддържа хранилища с отворен достъп в академичната и изследователска организация, как да се практикува отворен достъп: да пише статия за публикуване/депониране в хранилища с отворен достъп и споделяне на данни с отворен достъп, хранилища с отворен достъп - оперативна съвместимост и интеграция, и т.н.

Есенната школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати" ще покрие следните теми:

 • Ключови аспекти и подходи за насърчаване на отворен достъп до научни изследвания и научна информация, отворени данни и открита наука;
 • Значението и ползи от отворен достъп до науката, повсеместно споделяне, разпространение и насърчаване;
 • Бизнес модели, авторски права и лицензи при отворен достъп;
 • Организиране и поддръжка на хранилища за отворен достъп в академични и научни институции;
 • Стандарти за мета-описание, анотиране и индексиране за научна информация и данни с отворен достъп до научни изследвания и научна информация, отворени данни и открита наука;
 • Национални стратегии за пропагандиране на отворения достъп;
 • Политики и пътна карта за отворен достъп до научни изследвания, отворени данни и открита наука;
 • Политика и препоръки на ЕК за развитие и пропагандиране на отворения достъп до научна информация и нейното представяне;
 • Добри практики за внедряване на отворен достъп и открита наука.

На Есенната школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати" са поканени да участват представители на национални институции (в т.ч. Министерство на образованието и науката), отговорни за развитието на политиките за отворен достъп, представители на български институции (научни институти и университети), активни в провеждането на политика за отворен достъп, както и програмен специалист на ЮНЕСКО в департамент „Отворен достъп и научна информация, ИКТ и наука”.

Основен организатор на есенната школа "Развитие и насърчаване на отворения достъп до научни изследвания и резултати" е Институтът по математика и информатика при БАН. Школата се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката, EU проект FOSTER и под патронажа на ЮНЕСКО.

Регистрацията за участие в школата е отворена. Осигурени са 5 гранта, покриващи таксата за участие на млади учени, докторанти и студенти.

Пълна информация за есенната школа е достъпна на: http://trainopenaccess.math.bas.bg/

 

 

 

 

 

Подкатегории