Секция "Математически основи на информатиката"

Секция "Математически основи на информатиката"
Байчева, Цонка
професор, дмн
+359 62 623 952
 
ул. Никола Габровски 78, п.к.323

Велико Търново 5000
Научни интереси:
Теория на кодирането: радиуси на покритие на кодове, оптимални кодове, декодиране, компютърни комуникации: изследване на поведението при откриване и коригиране на грешки на шумозащитни кодове, комбинаторика, алгоритми.
Секция "Математически основи на информатиката"
Богданова, Галина
доцент, д-р
+359 62 623952
 
ул. Никола Габровски 78, п.к.323
Велико Търново 5000
Научни интереси:
Теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове; еквидистантни кодове, защита на данни - стеганография, воден знак, бази данни, анализ на данни, семантична мрежа; онтологии, методи за запазване и представяне на културно-историческото наследство, цифровизация на данни, виртуални музеи.
Секция "Математически основи на информатиката"
Бойваленков, Петър
професор, дмн
+359 2 979 2806
 
ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 563
София 1113
Научни интереси:
Теория на кодирането – кодове и дизайни в полинамиални метрични пространства – граници, оптималност, класификация, опаковки и покрития, комбинаторика – сферични дизайни, ортогонални масиви – граници, оптималност, класификация, криптография.
 
Секция "Математически основи на информатиката"
Борисов, Юри
доцент, д-р
+359 2 979 2878
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 359
 
Научни интереси:
Криптология, теория на кодирането, дискретна математика.
 
Секция "Математически основи на информатиката"
Бумова, Силвия
гл.ас., д-р
+359 2 979 2821
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 556
 
Научни интереси:
Алгебра (Линейна алгебра в Евклидови пространсва, Теория на групите, Крайни полета),  геометрия (Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства),  комбинаторика (Сферични дизайни, Дизайни в проективни пространства), теория на кодирането (Граници на кодове, Оптимални кодове), криптография.
Резултати 1 - 6 от 13