ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Образование по математика и информатика"

Василева, Албена
Секция "Образование по математика и информатика"
Василева, Албена
ас., секретар
+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559
 
 
Научни интереси:
Образование по математика, изследователски подход, математически състезания, обучение на талантливи ученици, проектно-базирано обучение
Гачев, Георги
Секция "Образование по математика и информатика"
Гачев, Георги
ас., д-р
+3592 979 2836
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 576
 
 
Научни интереси:
Информатика, математическо моделиране, химия, комуникационно и изчислително оборудване.


 
Секция "Образование по математика и информатика"
Кортезов, Ивайло
доцент, д-р
+359 2 979 3849
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 420
 
 
Научни интереси:
Обща топология, фумкционален анализ, кардиналнозначни инварианти.
Лазаров, Борислав
Секция "Образование по математика и информатика"
Лазаров, Борислав
професор, д-р
+359 2 979 2838
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 559
Публикации: http://...
Научни интереси:
Дидактически модели, дидактически технологии, индивидуални образователни траектории, обучение на изявени ученици, контекстно обучение, изграждане на компетенции, интегрирано обучение, сократов стил.

Секция "Образование по математика и информатика"
Сендова, Евгения
математик, д-р
+359 2 979 2872
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 365
Публикации: http://...
Научни интереси:
Методологична поддръжка на проекти за внедряване на изследователския подход в началното и средното училище, разработване на компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес, методологични проблеми на използване на дигиталните технологии в образованието по математика, естествени езици, музика, природни науки и изкуства, приложение на информатиката и дигиталните технологии в началното и средното училище.Секция "Образование по математика и информатика"
Чехларова, Тони
професор, д-р, ръководител на секцията
+3592 979 3867
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 460
Публикации: http://...
Научни интереси:
Приложения на ИКТ в образованието; динамични образователни среди, пространствена интелигентност, математика и изкуство, занимателна математика в обучението.

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Ангелова, Весела
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Ангелова, Весела
асистент, д-р, научен секретар на секция СофТИС
+359 2 979 3821
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 273
 
 
Научни интереси:
Тестов подход за оценка на софтуерни продукти, анализ на компресиращи и криптиращи алгоритми.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Банчев, Бойко
доцент, д-р
+ 359 2 979 2871
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
 
 
Научни интереси:
Езици за програмиране, методология на програмирането, геометрични пресмятания и алгоритми, обучение по програмиране.
 
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Брънзов, Тодор
докторант
+ 359 2 979 2879
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270
 
 
Научни интереси:
Софтуерни системи за вземане на решения; Системи за вземане на решения в управлението на риска от бедствия и аварии; Колаборативни софтуерни системи; Управление на процеси; Виртуални общности.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Василева, Юлита
математик, д-р
 
 
 
 
 
 
Врагов, Георги
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Врагов, Георги
асистент
+359 32 625008
гр. Пловдив, 4000, бул. "Руски", 139
 
 
Научни интереси:
Уеб базирани бази данни, уеб-базирани услуги, приложения с PHP/MySQL, цифрови библиотеки, технологии и социални проблеми.

 
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Георгиев, Младен
математик
+ 359 2 979 3802
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
 
 
 
Димов, Александър
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Димов, Александър
доцент, д-р
+359 2 979 2887
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
 
 
 
Научни интереси:
Софтуерни архитектури, автономни софтуерни системи, качествени изисквания към софтуера.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Ескенази, Аврам
професор емеритус, д-р
+359 2 979 2873
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361
 
 
Научни интереси:
Качество на софтуера, гъвкави методологии, обучение по информатика.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Иванова, Красимира
доцент, д-р
+359 2 979 3814
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Научни интереси:
Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, човеко-машинно взаимодействие в приложни области като цифровизация на културното наследство, анализ на икономически процеси, управление на риска от бедствия и аварии, образование.

Илиев, Александър
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Илиев, Александър
асистент, д-р
+359 2 979 3843
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
 
 
Научни интереси:
Цифрова обработка и анализ на аудио сигнали; Машинно обучение; Кодиране на данни в цифров звук или говор; Акустика; Психоакустика; Архитектурна акустика и анализ
Илиев, Антон
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Илиев, Антон
професор, д-р
+359 32 261 759
гр. Пловдив, 4000, бул. "Руски", 139
 
 
Научни интереси:
Информационни системи, информационно моделиране, разпределени приложения, числени методи.

Калоянова, Калинка
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Калоянова, Калинка
професор, д-р
+359 2 979 2887
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
 
 
 
Научни интереси:
Бази от данни, Информационни системи, ИТ услуги.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Манева, Нели
професор, д-р
+359 2 979 2875
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
 
 
Научни интереси:
Софтуерни технологии, Осигуряване на качеството, Сравнителен анализ, Модели в софтуерното производство, Управление на проекти.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Митов, Илия
асистент, д-р
+359 2 979 3814
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
 
Научни интереси:
Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, ERP-системи, софтуерен и уеб дизайн, прилагани при анализ и управление на икономически и природни процеси.Резултати 161 - 180 от 188