ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

 
Секция "Алгебра и логика"
Борисов, Любомир
математик
+3592 979 2823
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 560
 
 
Научни интереси:
Алгебра.
Бучакчиев, Вилислав
Секция "Алгебра и логика"
Бучакчиев, Вилислав
асистент, д-р
+3592 979 2819
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 564
 
 
Научни интереси:
Алгебра.
 
Секция "Алгебра и логика"
Гатева-Иванова, Татяна
професор, д-р
+3592 979 2835
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 558
 
 
Научни интереси:
Алгебра.
Секция "Алгебра и логика"
Гелев, Димитър
доцент, д-р, секретар на секцията
+3592 979 3834
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 507
 
 
Научни интереси:
Темпорални и вероятностни логики, системи с реално време, model-checking, формални методи и теоретична информатика.
Секция "Алгебра и логика"
Далаков, Петър
асистент, д-р
+3592 979 2824
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 562
 
 
Научни интереси:
Комплексна алгебрична геометрия, (неабелева) теория на Ходж и математична физика.
Секция "Алгебра и логика"
Добрев, Димитър
математик
+3592 979 2862
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 509
 
 
Научни интереси:
Изкуствен интелект, логическо програмиране, транслитерация и клавиатурни подредби.
Дренски, Веселин
Секция "Алгебра и логика"
Дренски, Веселин
академик, професор, дмн, директор на ИМИ
+3592 979 2820
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 566
Научни интереси:
Комбинаторна и компютърна теория на пръстените, некомутативна алгебра, алгебри с полиномни тъждества, автоморфизми и диференцирания на полиномни и свободни алгебри, комутативна и некомутативна теория на инвариантите, представяния на групите, теория на симетричните функции, групови алгебри и теория на кодирането.
Документи за конкурс за академици
Секция "Алгебра и логика"
Иванов, Любомир
доцент, д-р
+3592 979 2862
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 509
 
 
Научни интереси:
Аксиоматична теория на рекурсията; латинска транслитерация на кирилски азбуки и фонетичен английски правопис; антарктическа топонимика, топографски и географски проучвания и картография; външна политика и сигурност; европейска и атлантическа интеграция; право на самоопределение, малцинствени права и имиграционна политика.
Секция "Алгебра и логика"
Иванова, Татяна
асистент, д-р
+3592 979 3834
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 507
 
 
Научни интереси:
Логики за пространството и времето, модални логики.
Секция "Алгебра и логика"
Илиев, Валентин
професор, дмн
+3592 979 2817
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 568
 
 
Научни интереси:
Алгебрична геометрия: теория на повърхнините; Алгебра: асоциативни алгебри, теория на представянията на крайни групи, представяния на групата на Артин на плитките; Комбинаторика: преброителни проблеми. Математическа химия: изомерия в органичната химия; Математическа икономика: множества от предпочитания, функции на полезност.
Секция "Алгебра и логика"
Илиев, Христо
главен асистент, д-р
+3592 979 2835
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 558
 
 
Научни интереси:
Алгебра
Копиц, Йорг
Секция "Алгебра и логика"
Копиц, Йорг
доцент, д-р
+3592 979 2830
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 511
 
 
Научни интереси:
Алгебра, теория на полугрупите, трансформационни полугрупи, универсална алгебра, теория на клонирането, многообразия от алгебрични структури, дискретни функции
 
Секция "Алгебра и логика"
Кънев, Васил
доцент, д-р
+3592 979 3875
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 476
 
 
Научни интереси:
Алгебра.
 
Секция "Алгебра и логика"
Томанов, Георги
доцент, дмн
+3592 979 3875
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 476
 
 
Научни интереси:
Алгебра.
Секция "Алгебра и логика"
Филев, Веселин
асистент, д-р
+359-2-979-3838
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок № 8, стая 405
 
 
Научни интереси:
теория на струните, AdS/CFT съответствие, решетъчни теории, Монте Карло симулации, финансова математика
Секция "Алгебра и логика"
Хорозов, Емил
Чл.-кор. проф. дмн
+3592 979 2823
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 560
 
 
Научни интереси:
Гранични цикли, теория на бифуркациите, 16-та проблема на Хилберт; Хамилтонови системи;  Интегрируеми системи, Безкрайномерни алгебри на Ли.
Секция "Алгебра и логика"
Христова, Елица
асистент, д-р
+3592 979 2824
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 562
 
 
Научни интереси:
Теория на представянията на алгебри и групи на Ли, приложения в теория на инвариантите, безкрайномерни алгебри на Ли, изображение на момента, геометрично квантуване и приложения във физиката 
Чипчаков, Иван
Секция "Алгебра и логика"
Чипчаков, Иван
доцент, д-р, ръководител на секцията
+3592 979 3875
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 476
 
 
Научни интереси:
Алгебра - теория на асоциативните пръстени: полета; разширения на полета; теория на Галоа – максимални p-разширения, абсолютни групи на Галоа; кохомологии на Галоа; централни прости алгебри; групи на Брауер на полета – структура и инварианти; теория на нормиранията. Теория на числата - локална теория на полета от класове.

Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове

Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове
Горанко, Валентин
професор, д-р, асоцииран член
+46 8 16 79 84
Университет на Стокхолм
 
 
Научни интереси:
Логика в информатиката, изкуствен интелект, многоагентни системи.
Илиев, Атанас
Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове
Илиев, Атанас
професор, асоцииран член
+82 880 4445
Сеулски национален университет, Корея
 
 
Научни интереси:
Алгебрическа геометрия
Резултати 1 - 20 от 188