ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Секция "Алгебра и логика"
Хорозов, Емил
Чл.-кор. проф. дмн
+3592 979 2823
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 560
 
 
Научни интереси:
Гранични цикли, теория на бифуркациите, 16-та проблема на Хилберт; Хамилтонови системи;  Интегрируеми системи, Безкрайномерни алгебри на Ли.
Секция "Алгебра и логика"
Христова, Елица
асистент, д-р
+3592 979 2824
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 562
 
 
Научни интереси:
Теория на представянията на алгебри и групи на Ли, приложения в теория на инвариантите, безкрайномерни алгебри на Ли, изображение на момента, геометрично квантуване и приложения във физиката 

Секция "Математическо моделиране и числен анализ"

Харизанов, Станислав
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Харизанов, Станислав
гл. ас., д-р
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8
Научни интереси:
Анализ на нелинейни подразделителни оператори и асоциираните им многонивови трансформации; Обработка на дигитални изображения; Изпъкнал анализ и оптимиране; Математическо моделиране и алгоритми.
Резултати 1 - 3 от 3