ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"

Саранова, Емилия
Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Саранова, Емилия
доцент, д-р
+3592 979 2825
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 519
 
 
Научни интереси:
Математическо и информационно моделиране в телекомуникациите, теория на масовото обслужване, дискретна математика, приложение на компютърната алгебра за научни иследвания.
Събева, Невена
Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Събева, Невена
Асистент
+3592 979 2825
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 519
 
Научни интереси:
Методика на обучението по математика, геометрия, технологично-подпомогнато обучение.

Секция "Информационно моделиране" - асоциирани членове

Секция "Информационно моделиране" - асоциирани членове
Спиридонова, Маргарита
доцент, д-р, асоцииран член
+3592 979 2837
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 527
 
Научни интереси:
Компютърна алгебра (алгоритми, системи и приложения), представяне и използване на знания, информационно моделиране.

Секция "Анализ, геометрия и топология" - асоциирани членове

Секция "Анализ, геометрия и топология" - асоциирани членове
Сендов, Благовест
академик, асоцииран член
+3592 979 3893
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 404
 
Научни интереси:
Геометрия на полиноми, теория на апроксимацията.

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Славова, Анжела
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Славова, Анжела
професор, дмн, ръководител на секцията
+3592 979 2841
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 520
Научни интереси:
Теория на частни диференциални уравнения, CNN моделиране на сложни, нелинейни частни диференциални уравнения, произлизащи от математическата физика, биологията, екологията, механиката и др.
 
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Стефанов, Александър
асистент, д-р
+359 2 979 3882
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, кабинет 461
 
 
Научни интереси:
Нелинейни динамични системи, свързани с безкрайномерни алгебри на Ли.

Секция "Математическа лингвистика"

Сирук, Олена
Секция "Математическа лингвистика"
Сирук, Олена
асистент, д-р
+359 2 979 38 18
ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8, стая 320
София, 1113
 
 
Научни интереси:
Компютърна лексикография, корпусна лингвистика, съпоставително езикознание (особ. сравнителни изследвания на славянските езици), украинистика, традиционна и компютърна диалектология, семантични мрежи, формално моделиране на семантични явления, бази данни и квантитативни методи в лингвистиката, разработване на системи за електронно обучение, yеб-дизайн и компютърна графика, моделиране на лингвистични информационно-търсещи системи.

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

 
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Савов, Младен
доцент, дмн
+359 2 979 3854
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 427
 
 
Научни интереси:
процеси на Леви, функционали базирани на процеси на Леви, спектрална теория на несамоспрегнати Марковски процеси, задачи възникващи от Брауново движение в случайна среда
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Стоименова, Евгения
професор, дмн
+359 2 979 3855
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 429
Публикации: http://...
 
Научни интереси:
Непараметрична статистика:  рангови критерии, вероятностни модели за наредени данни, алгебрични методи в статистиката, процедури за избор и нареждане, непараметрично оценяване на вероятностната плътност.

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика" - асоциирани членове

 
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика" - асоциирани членове
Стоянов, Йордан
професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3858
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 411
 
 
Научни интереси:
Вероятност и стохастични процеси, вероятностни разпределения, характеризации, проблем за моментите, стохастични диференциални уравнения, контрапримери в теория на вероятностите, вероятност в други области на математиката  

Секция "Математическо моделиране и числен анализ"

Стоянова, Даниела
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Стоянова, Даниела
технически сътрудник
+3592 979 3866
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 456
 
 
 

Секция "Образование по математика и информатика"

Секция "Образование по математика и информатика"
Сендова, Евгения
математик, д-р
+359 2 979 2872
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 365
Публикации: http://...
Научни интереси:
Методологична поддръжка на проекти за внедряване на изследователския подход в началното и средното училище, разработване на компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес, методологични проблеми на използване на дигиталните технологии в образованието по математика, естествени езици, музика, природни науки и изкуства, приложение на информатиката и дигиталните технологии в началното и средното училище.Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Симеонов, Георги
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Симеонов, Георги
асистент
+359 2 979 3818
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
 
 
Научни интереси:
Дискретна математика, eзици за програмиране, паралелни и разпределени изчисления, изчислителни облаци, извличане и агрегиране на информация.Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Сотирова, Калина
асистент
+359 2 979 3829
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
 
Научни интереси:
Образователни компютърни игри (Playbour, Digital Storytelling, Play Ethic), цифровизация на културно и историческо наследство, онтологично представяне на знания, WEB 2.0, WEB 3.0, компютърна графика и обработка на изображения.Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Станчев, Петър
професор, дмн, ръководител на секция СофТИС
+359 2 979 3814
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 330
Публикации: http://www.math.bas.bg/~stanchev
Научни интереси:
1) Изображения и видео: MPEG-21, MPEG-7, MPEG-4, SIFT; 2) Компютърна графика: Open GL, Теория на цветовете, Java 2D и 3D, Maya, 3ds MAX; 3) Медицински изображения:   анализ на изображения от магнитен резонанс, сегментиране, 3D реконструкция, функционални MRI; 4) Проектиране на игри:  LUA, XNA, Python,   Sonics,  генератори: Blitz, I7, Game Factory, Inscape, Torque, Yoyo, Unity, Alice; 5) Мултимедийни системи: семантични уеб технологии, онтологии, OWL,  RDF, извличане съдържание  на изображение, цифрови библиотеки; 6) База данни Systems: модели; 7) Извличане на информация и   добив на знания:   Асоциативни правила, класификация,   невронни мрежи,  размити множества и системи. Експертни системи; 8) Web технологии: Web2.0 инструменти. Ajax, Web Map сървър (WMS), Web Feature сървър (WFS), XML (Extensible Markup Language), RSS, RDF (Resource Description Framework), Web 2.0 mash-UPS, Java Script, Java аплети, MySQL и PHP, PERL, ASP.Net. Електронна търговия.

Резултати 1 - 15 от 15