ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Рангелов, Цвятко
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Рангелов, Цвятко
професор, дмн, асоцииран член
+3592 979 2845
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 526
 
Научни интереси:
Частни диференциални уравнения и приложения: разрешимост и хипоелиптичност за псевдодиференциални уравнения с кратни характеристики, теория на разсейване за хиперболични уравнения и системи в области с движеща се граница, нелинейни израждащи се параболични уравнения, метод на граничните интегрални уравнения за системи на еластичността в области с пукнатини.
Резултати 1 - 1 от 1