ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Секция "Анализ, геометрия и топология"
Райков, Георги
професор, дмн
+3592 979 2840
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 522
Публикации: http://www.mat.uc.cl/~graikov/
 
Научни интереси:
Асимптотичен анализ на собствени стойности и резонанси на квантови хамилтониани, Теория на функцията на спектрално отместване за оператори на Шрьодингер, Паули и Дирак, Спектрална теория на частни диференциални оператори със случайни коефициенти, Спектрални методи на идеалната магнитохидродинамика.
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Рангачев, Антони
математик
+3592 979 3800
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
 
 
Научни интереси:
Алгебрична геометрия и комутативна алгебра и връзките им с теория на деформациите и теория на особеностите.
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Русев, Петър
професор, дмн, почетен член на ИМИ
+3592 979 3803
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 311
 
 
 

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Рангелов, Цвятко
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Рангелов, Цвятко
професор, дмн, асоцииран член
+3592 979 2845
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 526
 
Научни интереси:
Частни диференциални уравнения и приложения: разрешимост и хипоелиптичност за псевдодиференциални уравнения с кратни характеристики, теория на разсейване за хиперболични уравнения и системи в области с движеща се граница, нелинейни израждащи се параболични уравнения, метод на граничните интегрални уравнения за системи на еластичността в области с пукнатини.

Секция "Математическа лингвистика"

Рангочев, Константин
Секция "Математическа лингвистика"
Рангочев, Константин
доцент, д-р
+359 2 979 3883
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок № 8, стая 376
 
 
Научни интереси:
Етнологии, фолклор, културна антропология, лингвистика, математическа лингвистика, цифрови библиотеки.

Секция "Математическа лингвистика" - асоциирани членове

Радев, Славян
Секция "Математическа лингвистика" - асоциирани членове
Радев, Славян
доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3833
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 225
 
 
Научни интереси:
Математическа логика, математическа лингвистика, извличане на знания и данни, мултиагенти системи , аргументационни системи, теория на класовете и множествата, дискретна математика, изкуствен интелект, системи за тестове и гласуване, модални логики, пазари, етнографията, езиците за програмиране, информатика, научни основи на информатиката, системи, граматика, игри, семиотика, научна етика, онтологии и т.н.

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

Ревалски, Юлиан
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Ревалски, Юлиан
академик, професор, дмн, председател на БАН
+359 2 870 1072
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 202
 
 
Научни интереси:
Изследване на операциите (Оптимизация, Вариационен анализ, Теория на игрите), Функционален анализ (Геометрия на банахови пространства, Изпъкнал анализ, Монотонни оператори), Обща топология (Топологични методи в оптимизацията и вариационния анализ, Многозначни изображения).

 
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Рибарска, Надежда
професор, д-р
+359 2 979 3852
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 424
 
 
Научни интереси:
Функционален анализ, диференциални включвания, оптимално управление.

Секция "Математическо моделиране и числен анализ"

 
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Рашков, Петър
доцент, д-р
+3592 979 3885
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 459
 
Научни интереси:
Mатематическо моделиране на процеси в биологията и онкологията, динамични системи и приложения, числен анализ на ОДУ и ЧДУ, хармоничен анализ

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Радев, Румен
доцент, д-р
+359 2 979 2864
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 180
 
 
Научни интереси:
Бази данни; Миграция на софтуер; Потребителски интерфейси; Оценка на качеството на софтуер.
Резултати 1 - 10 от 10