ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Секция "Алгебра и логика"
Иванов, Любомир
доцент, д-р
+3592 979 2862
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 509
 
 
Научни интереси:
Аксиоматична теория на рекурсията; латинска транслитерация на кирилски азбуки и фонетичен английски правопис; антарктическа топонимика, топографски и географски проучвания и картография; външна политика и сигурност; европейска и атлантическа интеграция; право на самоопределение, малцинствени права и имиграционна политика.
Секция "Алгебра и логика"
Иванова, Татяна
асистент, д-р
+3592 979 3834
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 507
 
 
Научни интереси:
Логики за пространството и времето, модални логики.
Секция "Алгебра и логика"
Илиев, Валентин
професор, дмн
+3592 979 2817
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 568
 
 
Научни интереси:
Алгебрична геометрия: теория на повърхнините; Алгебра: асоциативни алгебри, теория на представянията на крайни групи, представяния на групата на Артин на плитките; Комбинаторика: преброителни проблеми. Математическа химия: изомерия в органичната химия; Математическа икономика: множества от предпочитания, функции на полезност.
Секция "Алгебра и логика"
Илиев, Христо
главен асистент, д-р
+3592 979 2835
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 558
 
 
Научни интереси:
Алгебра

Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове

Илиев, Атанас
Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове
Илиев, Атанас
професор, асоцииран член
+82 880 4445
Сеулски национален университет, Корея
 
 
Научни интереси:
Алгебрическа геометрия

Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"

 
Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Иванова, Красимира Б.
доцент, д-р
+3592 979 2846
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 322
 
 
Научни интереси:
Бизнес информатика, управляващи информационни системи, многомерни бази данни, софтуерно инженерство, обучение по бизнес информатика и компютърни науки, обща теория на информацията.

Секция "Анализ, геометрия и топология"

Секция "Анализ, геометрия и топология"
Иванов, Стефан
член-кореспондент, професор, дмн
+3592 979 3800
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
 
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Икономов, Николай
асистент, д-р
+3592 979 2855
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 327
 
 
Научни интереси:
Реализиране на алгоритми за изчисляване на апроксимации на Паде и техните обобщения, като софтуерно приложение.

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Илиев, Илия Д.
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Илиев, Илия Д.
професор, д-р
+3592 979 3881
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 467
Научни интереси:
Диференциални уравнения, динамични системи, математическа физика.

Секция "Математическо моделиране и числен анализ"

Иванов, Камен
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Иванов, Камен
професор, дмн
+3592 979 3888
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 414
Научни интереси:
Математическата ми дейност е основно сварзана с теория на апроксимациите. Други области, към които проявявам интерес, са различни части от анализа, аналитичната теория на числата, числените методи и математическото моделиране. Освен това се интересувам от теория и приложение на избирателните системи, провеждането и наблюдението на избори.
Иванов,Тихомир
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Иванов,Тихомир
ас., докторант
+3592 979 2811
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 513
Научни интереси:
Математическо моделиране на биопроцеси, Динамични системи и приложения, Числен анализ, Нелинейни системи частни диференциални уравнения от тип реакция-дифузия
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Илиев, Олег
доцент, д-р
+3592 979 3885
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 459
 
 
Научни интереси:
Числено симулиране на еднофазни и многофазни течения в несвиваеми течности (със собствен и комерсиални програмни пакети), Mатематическо моделиране и числено симулиране на течения в порести среди, Mатематическо моделиране и числено симулиране на втвърдяване на метали и сплави, Числено симулиране на процеси на топломасопренос, както и процеси на фазов преход.

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Иванова, Красимира
доцент, д-р
+359 2 979 3814
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Научни интереси:
Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, човеко-машинно взаимодействие в приложни области като цифровизация на културното наследство, анализ на икономически процеси, управление на риска от бедствия и аварии, образование.

Илиев, Александър
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Илиев, Александър
асистент, д-р
+359 2 979 3843
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
 
 
Научни интереси:
Цифрова обработка и анализ на аудио сигнали; Машинно обучение; Кодиране на данни в цифров звук или говор; Акустика; Психоакустика; Архитектурна акустика и анализ
Илиев, Антон
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Илиев, Антон
професор, д-р
+359 32 261 759
гр. Пловдив, 4000, бул. "Руски", 139
 
 
Научни интереси:
Информационни системи, информационно моделиране, разпределени приложения, числени методи.

Резултати 1 - 15 от 15