ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Математическа лингвистика"

Держански, Иван
Секция "Математическа лингвистика"
Держански, Иван
доцент, д-р
+359 2 979 2867
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 363
Научни интереси:
Теоретична и съпоставителна лингвистика, типология, семантика, оценъчна морфология, аспектология, писмени системи, количествени методи в лингвистиката, компютърна морфология, компютърна лексикография, методика на лингвистиката.
Резултати 1 - 1 от 1