ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Станчев, Петър
професор, дмн, ръководител на секция СофТИС
+359 2 979 3814
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 330
Публикации: http://www.math.bas.bg/~stanchev
Научни интереси:
1) Изображения и видео: MPEG-21, MPEG-7, MPEG-4, SIFT; 2) Компютърна графика: Open GL, Теория на цветовете, Java 2D и 3D, Maya, 3ds MAX; 3) Медицински изображения:   анализ на изображения от магнитен резонанс, сегментиране, 3D реконструкция, функционални MRI; 4) Проектиране на игри:  LUA, XNA, Python,   Sonics,  генератори: Blitz, I7, Game Factory, Inscape, Torque, Yoyo, Unity, Alice; 5) Мултимедийни системи: семантични уеб технологии, онтологии, OWL,  RDF, извличане съдържание  на изображение, цифрови библиотеки; 6) База данни Systems: модели; 7) Извличане на информация и   добив на знания:   Асоциативни правила, класификация,   невронни мрежи,  размити множества и системи. Експертни системи; 8) Web технологии: Web2.0 инструменти. Ajax, Web Map сървър (WMS), Web Feature сървър (WFS), XML (Extensible Markup Language), RSS, RDF (Resource Description Framework), Web 2.0 mash-UPS, Java Script, Java аплети, MySQL и PHP, PERL, ASP.Net. Електронна търговия.

 
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Шишков, Борис
асистент, д-р
+359 2 979 3843
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
 
 
Научни интереси:
Адаптивни информационни системи, IT архитектури, Моделиране на бизнес системи, Интернет приложения за наблюдение и контролиране на трафик, услуги и технологии за електронно здравеопазване, екологични IT решения, електронно и Интернет гласуване
Резултати 21 - 22 от 22