ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Ангелова, Весела
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Ангелова, Весела
асистент, д-р, научен секретар на секция СофТИС
+359 2 979 3821
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 273
 
 
Научни интереси:
Тестов подход за оценка на софтуерни продукти, анализ на компресиращи и криптиращи алгоритми.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Банчев, Бойко
доцент, д-р
+ 359 2 979 2871
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
 
 
Научни интереси:
Езици за програмиране, методология на програмирането, геометрични пресмятания и алгоритми, обучение по програмиране.
 
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Брънзов, Тодор
докторант
+ 359 2 979 2879
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270
 
 
Научни интереси:
Софтуерни системи за вземане на решения; Системи за вземане на решения в управлението на риска от бедствия и аварии; Колаборативни софтуерни системи; Управление на процеси; Виртуални общности.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Василева, Юлита
математик, д-р
 
 
 
 
 
 
Врагов, Георги
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Врагов, Георги
асистент
+359 32 625008
гр. Пловдив, 4000, бул. "Руски", 139
 
 
Научни интереси:
Уеб базирани бази данни, уеб-базирани услуги, приложения с PHP/MySQL, цифрови библиотеки, технологии и социални проблеми.

 
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Георгиев, Младен
математик
+ 359 2 979 3802
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
 
 
 
Димов, Александър
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Димов, Александър
доцент, д-р
+359 2 979 2887
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
 
 
 
Научни интереси:
Софтуерни архитектури, автономни софтуерни системи, качествени изисквания към софтуера.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Ескенази, Аврам
професор емеритус, д-р
+359 2 979 2873
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361
 
 
Научни интереси:
Качество на софтуера, гъвкави методологии, обучение по информатика.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Иванова, Красимира
доцент, д-р
+359 2 979 3814
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Научни интереси:
Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, човеко-машинно взаимодействие в приложни области като цифровизация на културното наследство, анализ на икономически процеси, управление на риска от бедствия и аварии, образование.

Илиев, Александър
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Илиев, Александър
асистент, д-р
+359 2 979 3843
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
 
 
Научни интереси:
Цифрова обработка и анализ на аудио сигнали; Машинно обучение; Кодиране на данни в цифров звук или говор; Акустика; Психоакустика; Архитектурна акустика и анализ
Илиев, Антон
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Илиев, Антон
професор, д-р
+359 32 261 759
гр. Пловдив, 4000, бул. "Руски", 139
 
 
Научни интереси:
Информационни системи, информационно моделиране, разпределени приложения, числени методи.

Калоянова, Калинка
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Калоянова, Калинка
професор, д-р
+359 2 979 2887
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
 
 
 
Научни интереси:
Бази от данни, Информационни системи, ИТ услуги.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Манева, Нели
професор, д-р
+359 2 979 2875
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
 
 
Научни интереси:
Софтуерни технологии, Осигуряване на качеството, Сравнителен анализ, Модели в софтуерното производство, Управление на проекти.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Митов, Илия
асистент, д-р
+359 2 979 3814
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
 
Научни интереси:
Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, ERP-системи, софтуерен и уеб дизайн, прилагани при анализ и управление на икономически и природни процеси.Нишева, Мария
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Нишева, Мария
професор, д-р
+359 2 979 3829
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
 
 
 
Научни интереси:
Функционално програмиране; Системи за компютърна алгебра; Системи, основани на знания; Извличане на информация; Семантични технологии.
Овадиев, Анри
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Овадиев, Анри
програмист
+359 2 979 3821
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 273
 
 
Научни интереси:
Релационни системи за управление на бази от данни:проектиране, архитектура, SQL, управление на транзакции, механизми за едновременно изпълнение на транзакции, еталонни тестове за сравнение на СУБД, оптимизатори.
Овчарова, Росица
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Овчарова, Росица
математик
+359 32 625008
гр. Пловдив, 4000, бул. "Руски", 139
 
 
Научни интереси:
Културно историческо наследство и информационни технологии, цифрови технологии за представяне на музейни каталози, описание на музейни колекции от археологически обекти, стандарти метаданни за описание на музейни колекции.

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Радев, Румен
доцент, д-р
+359 2 979 2864
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 180
 
 
Научни интереси:
Бази данни; Миграция на софтуер; Потребителски интерфейси; Оценка на качеството на софтуер.
Симеонов, Георги
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Симеонов, Георги
асистент
+359 2 979 3818
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
 
 
Научни интереси:
Дискретна математика, eзици за програмиране, паралелни и разпределени изчисления, изчислителни облаци, извличане и агрегиране на информация.Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Сотирова, Калина
асистент
+359 2 979 3829
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
 
Научни интереси:
Образователни компютърни игри (Playbour, Digital Storytelling, Play Ethic), цифровизация на културно и историческо наследство, онтологично представяне на знания, WEB 2.0, WEB 3.0, компютърна графика и обработка на изображения.Резултати 1 - 20 от 22