ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Образование по математика и информатика"

Секция "Образование по математика и информатика"
Сендова, Евгения
математик, д-р
+359 2 979 2872
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 365
Публикации: http://...
Научни интереси:
Методологична поддръжка на проекти за внедряване на изследователския подход в началното и средното училище, разработване на компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес, методологични проблеми на използване на дигиталните технологии в образованието по математика, естествени езици, музика, природни науки и изкуства, приложение на информатиката и дигиталните технологии в началното и средното училище.Резултати 1 - 1 от 1