ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Секция "Алгебра и логика"
Иванов, Любомир
доцент, д-р
+3592 979 2862
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 509
 
 
Научни интереси:
Аксиоматична теория на рекурсията; латинска транслитерация на кирилски азбуки и фонетичен английски правопис; антарктическа топонимика, топографски и географски проучвания и картография; външна политика и сигурност; европейска и атлантическа интеграция; право на самоопределение, малцинствени права и имиграционна политика.
Секция "Алгебра и логика"
Иванова, Татяна
асистент, д-р
+3592 979 3834
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 507
 
 
Научни интереси:
Логики за пространството и времето, модални логики.
Секция "Алгебра и логика"
Илиев, Валентин
професор, дмн
+3592 979 2817
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 568
 
 
Научни интереси:
Алгебрична геометрия: теория на повърхнините; Алгебра: асоциативни алгебри, теория на представянията на крайни групи, представяния на групата на Артин на плитките; Комбинаторика: преброителни проблеми. Математическа химия: изомерия в органичната химия; Математическа икономика: множества от предпочитания, функции на полезност.
Секция "Алгебра и логика"
Илиев, Христо
главен асистент, д-р
+3592 979 2835
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 558
 
 
Научни интереси:
Алгебра
Резултати 1 - 4 от 4